Với \(B \ne 0,\,D \ne 0\) , hai phân thức \(\dfrac{A}{B}\) và \(\dfrac{C}{D}\) bằng nhau khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook