Với các số \(a,b > 0\) thỏa mãn \({a^2} + {b^2} = 6ab\), biểu thức \({\log _2}\left( {a + b} \right)\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook