Với điều kiện nào của \(x\) thì biểu thức \(B = \dfrac{{2x - 4}}{{3 - x}}\) nhận giá trị âm.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook