Với giá trị của m thì phương trình $x - 2 = 3m + 4$ có nghiệm lớn hơn 3:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook