Với giá trị nào của $x$ để hàm số $y = {2^{2{{\log }_3}x - \log _3^2x}}$ đạt giá trị lớn nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook