Với giá trị nào của $n$ thì đẳng thức sau luôn đúng $\sqrt {\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\sqrt {\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\sqrt {\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos x} } } = \cos \dfrac{x}{n}$, $0 < x < \dfrac{\pi }{2}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook