Với giá trị nào của tham số \(a\) thì phương trình: \(\left( {{x^2} - 5x + 4} \right)\sqrt {x - a} = 0\) có hai nghiệm phân biệt

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook