Với mọi \(a,b,c\) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook