X, Y, Z là ba ancol bền (MX < MY < MZ) mạch hở và có cùng số nguyên tử hiđro. Biết Y no, X và Z có số pi liên tiếp nhau, Y và X khác nhau số nhóm chức. Cho 12,64 gam hỗn hợp A gồm X, Y, Z tác dụng vừa đủ với K, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối T và 3,136 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết T thu được CO2, K2CO3 và 8,28 gam H2O. Biết số liên kết pi trung bình của A bằng 0,9. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn nhất trong T có giá trị gần với?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook