X, Y, Z là các chất hữu cơ mạch hở, chỉ chứa nhóm anđehit trong phân tử (MX < MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 22,14 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (biết tỉ lệ mol nX : nY : nZ = 1,2 : 1,5 : 1,2) cần dùng 17,136 lít khí O2 thu được hỗn hợp CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng là mCO2 : mH2O = 220 : 39. Mặt khác, để phản ứng hết 22,14 gam E cần 0,9 mol H2 (xt: Ni, to). Khi cho 0,4 mol hỗn hợp E tác dụng hết với AgNO3/NH3 dư thu được a mol Ag. Giá trị của a là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook