X, Y, Z, T tác dụng với H2SO4 đều tạo FeSO4 và thỏa mãn sơ đồ

Fe(NO3)2 → X → Y → Z → T (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng)

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook