Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20212] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và axetanđehit.

(b) Ở điều kiện thường, các este đều là những chất lỏng.

(c) Amilopectin và xenlulozo đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

(d) Phản ứng xà phòng hóa chất béo luôn thu được các axit béo và glixerol .

(e) Glucozo là hợp chất hữu cơ đa chức.

(g) Tinh bột và xenlulozơ đều không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

Số phát biểu đúng là

Câu 2 [46710] - [Loga.vn]

Tìm hệ góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số \[y=\frac{x}{x+1}\] tại điểm \[M\left( -2;2 \right)\].

Câu 3 [35333] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+1+\sqrt{4-{{x}^{2}}}$  lần lượt là M và m, chọn câu trả lời đúng.

Câu 4 [30618] - [Loga.vn]

Tìm khoảng đồng biến của hàm số \(y=ln\left ( \sqrt{x}-1 \right )\)

Câu 5 [20221] - [Loga.vn]

Este X đơn chức, mạch hở có khối lượng oxi chiếm 32% . Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ) thu được 0,7 mol CO2 và 0,625 mol H2O. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp hai muối. Thành phần % số mol của Z trong E là

Câu 6 [26209] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ 0;4 \right]$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Câu 7 [23587] - [Loga.vn]

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: \[y=2{{\sin }^{2}}x-\cos x+1.\] Giá trị \[M+m\] bằng: 

Câu 8 [29481] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\] chỉ có một điểm cực trị là điểm có tọa độ \[\left( 0;-1 \right)\] thì b và c thỏa mãn điều kiện nào ?

Câu 9 [30754] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây:

I. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -3;-2 \right).$

II. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;5 \right).$

III. Hàm số nghịch biến trên khoảng

IV. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;-2 \right).$

Số mệnh đề sai trong các mệnh đề trên là:

Câu 10 [15795] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+3x-4$ trên đoạn $\left[ 1;5 \right]$ là?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook