Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55383] - [Loga.vn]

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn : A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3, to.Vậy A có CTCT là:

Câu 2 [54130] - [Loga.vn]

Hợp chất X có CTPT C4H6O2.Khi thủy phân X thu được axit Y và anđehit Z.Oxi hóa Z thu được Y.Trùng hợp X cho ra 1 polime.CTCT của X là

Câu 3 [54207] - [Loga.vn]

Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng được glixerin và natri axetat. Hãy cho biết CTPT của X?

Câu 4 [23443] - [Loga.vn]

Benzyl axetat là 1 este có mùi thơm của hoa nhài.Công thức của benzyl axetat là:

Câu 5 [26144] - [Loga.vn]

Khi thủy phân este vinyl axetat bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được:

Câu 6 [61711] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về triolein?

Câu 7 [10007] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2.

Số phát biểu đúng là:

Câu 8 [14992] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,3 mol (C17H35COO)3C3H5 trong dung dịch KOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 9 [54297] - [Loga.vn]

Este nào khi b ị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 1 muối và 1 ancol:

Câu 10 [62763] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở cần 8,624 lít O2 (đktc), thu được 14,52 gam CO2. Công thức phân tử của este là

Câu 11 [21643] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức là

Câu 12 [28480] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại este?

Câu 13 [55398] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H6O--->X--->axit axetich + CH3OH ---> Y

CTCT của X và Y lần lượt là

Câu 14 [62827] - [Loga.vn]

Đun nóng hoàn toàn 12,9 gam este CH2=CHCOOCH3 với 100 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam rắn khan? 

Câu 15 [52224] - [Loga.vn]

Dầu chuối là este có tên Isoamyl axetat, được điều chế từ:

Câu 16 [35096] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, sinh ra glixerol và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natri linoleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,385 mol O2, sinh ra 1,71 mol CO2. Phát biểu nào sau đây đúng?
 

Câu 17 [11261] - [Loga.vn]

Đun nóng 7,20 gam metyl fomat trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn khan có khối lượng là

Câu 18 [12203] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etyl amin, Gly- Ala, anbumin. Số chất tham gia thủy phân trong môi trường kiềm là

Câu 19 [6991] - [Loga.vn]

Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 20 [6750] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N. Chất X vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 đồng thời có khả năng làm mất màu nước brom. Công thức cấu tạo của X là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook