Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52259] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng

Câu 2 [5485] - [Loga.vn]

Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là

Câu 3 [19925] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Câu 4 [53551] - [Loga.vn]

X có công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 5 [55385] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 6 [20045] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH2CH3 có tên gọi là:

Câu 7 [35833] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?
 

Câu 8 [14754] - [Loga.vn]

Số đồng phân của este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

Câu 9 [54262] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây đúng

Câu 10 [23989] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất là

Câu 11 [38125] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây vừa chứa nhóm chức este vừa chứa vòng benzen trong phân tử?
 

Câu 12 [35945] - [Loga.vn]

X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức (tỷ lệ mol là 3:7), mạch hở được tạo bởi cùng một ancol và đều không có khả năng tráng bạc. Đốt cháy hoàn toàn 8,46 gam X trong 0,5 mol O2 (dư) hỗn hợp sau phản ứng thu được gồm khí và hơi với tổng số mol là a. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được 9,26 gam muối. Giá trị của a là:
 

Câu 13 [23379] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Câu 14 [11352] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu:

            (a) Trong phân tử Ala-Ala-Gly có 2 liên kết peptit.

            (b) Thủy phân hoàn toàn peptit trong dung dịch HCl dư thu được các α-amino axit.

            (c) Lực bazơ của NH3 lớn hơn của C6H5NH2.

            (d) Các peptit đều cho phản ứng màu blure.

            (e) Dung dịch alanin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

Số phát biểu đúng là

Câu 15 [61707] - [Loga.vn]

Thủy phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức của X là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook