Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11969] - [Loga.vn]

Chất có mùi chuối chín là

Câu 2 [54189] - [Loga.vn]

Phản ứng este hóa giữa ancol và etylic và axit axtic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?

Câu 3 [4914] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo băng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu được là?

Câu 4 [54133] - [Loga.vn]

Khi nói về vinyl axetat mệnh đề nào sau đây không đúng?

Câu 5 [54237] - [Loga.vn]

Este A1 không tác dụng với Na. Cho A1 tác dụng dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. Công thức phân tử của A1 là.

Câu 6 [55546] - [Loga.vn]

Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tao của nhau có cùng CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với dd NaOH là: 

Câu 7 [38507] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?
 

Câu 8 [6951] - [Loga.vn]

Hợp chất X là 1 este đơn chức chứa 53,33% oxi. Công thức đúng của X là

Câu 9 [4912] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phernl axetat, metyl axetat, etyl format. tripanmitin, vinyl axetat sổ chất trong dãy khi thủy phàn trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là?

 

Câu 10 [61659] - [Loga.vn]

 Đốt cháy hoàn toàn este nào sau đây thu được số mol CO2 bằng số mol H2O? 

Câu 11 [54247] - [Loga.vn]

Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau

Câu 12 [4929] - [Loga.vn]

Etyl axetat không tác dụng với 

Câu 13 [12019] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

Câu 14 [55408] - [Loga.vn]

Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

Câu 15 [52201] - [Loga.vn]

Câu 16 [23447] - [Loga.vn]

Cho các chất : etyl axetat ,etanol,axit acrylic, phenol,phenylamoni clorua,phenyl axetat.Số chất tác dụng được với NaOH là:

Câu 17 [6750] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N. Chất X vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 đồng thời có khả năng làm mất màu nước brom. Công thức cấu tạo của X là

Câu 18 [52538] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ mạch hở A có CTPT C3H6O2. A có thể là

Câu 19 [19993] - [Loga.vn]

Cho các chất: glixerol, etylen glicol, Gly-Ala-Gly, glucozơ, axit axetic, saccarozơ, anđehit fomic, anilin. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là

Câu 20 [7018] - [Loga.vn]

Este X có trong tinh dầu hoa nhài, công thức phân tử của X là C9H10O2. Thủy phân hoàn toàn 3 gam X trong dung dịch KOH vừa đủ thu được 1,96 gam muối Y và m gam ancol thơm Z. Tên gọi của X là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook