Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51169] - [Loga.vn]

Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là 17: 40. Giá trị nguyên tử khối của R là:

Câu 2 [51170] - [Loga.vn]

Hidroxit cao nhất của nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hidro chứa 2,74 % H theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?

Câu 3 [51091] - [Loga.vn]

Ba nguyên tử X,Y,Z có tổng số điện tích hạt nhân là 16, hiệu điện tích hạt nhân giữa X và Y là 1. Tổng số electron trong ion [X3Y]- là 32. Vậy X,Y, Z lần lượt là:

Câu 4 [51011] - [Loga.vn]

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Kí hiệu hoá học của X là:

Câu 5 [50991] - [Loga.vn]

hợp chất M được tạo thành từ cation X+ và anion Y3- mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên. Biết tổng số proton trong X+ bằng 11 và trong Y3- là 47. Hai nguyên tố trong Y3- thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn và có số thứ tự cách nhau 7 đơn vị.

 

Câu 6 [51025] - [Loga.vn]

Một hợp chất A được tạo nên bởi cation M2+ và anion X-. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong phân tử A là 144. Số khối của X lớn hơn tổng số hạt trong M là 1. Trong X có số hạt mang điện gấp 1,7 lần số hạt không mang điện. A là hợp chất nào sau đây:

Câu 7 [51194] - [Loga.vn]

một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7. Nguyên tố này tạo với hidro một chất khí trong đó H chiếm 0,78% về khối lượng. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của R là:

 

Câu 8 [51174] - [Loga.vn]

X và Y là hai chất khí . X có công thức AOx trong đó O chiếm 60% về khối lượng. Y có công thức BHn trong đó mH: mB =1:3. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 0,2. Vậy A và B là:

Câu 9 [51191] - [Loga.vn]

Tổng số electron trong anion AB3− là 32. Trong hạt nhân A cũng như trong hạt nhân B số proton bằng số nơtron. Xác định công thức của AB3−. Biết A và B thuộc cùng một chu kỳ, B là phi kim. Vậy A, B lần lượt là:

Câu 10 [51077] - [Loga.vn]

Hợp chất M2X có tổng số hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17 hạt . Số khối của M và X lần lượt là giá trị nào dưới đây?

Câu 11 [51090] - [Loga.vn]

X 2+ có tổng số hạt cơ bản là 58, trong X có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. cấu hình electron của X là:

Câu 12 [51084] - [Loga.vn]

anion X 2- có tổng số hạt cơ bản là 50, trong nguyên tử X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Số hiêu nguyên tử X là:

Câu 13 [51092] - [Loga.vn]

Phân tử MX3 có tổng số hạt bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong X là 8 hạt. Xác định công thức của MX3

Câu 14 [51168] - [Loga.vn]

Oxit cao nhất của R có phân tử khối là 60. Giá trị nguyên tử khói của R là:

Câu 15 [51085] - [Loga.vn]

Cho các ion A+ và B 2-, đều có cấu hình electron là 1s22s22p6. A tác dụng với B tạo thành hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với nước thu được dung dịch M và khí Y. Dung dịch M cho tác dụng vừa đủ 600 ml dung dịch acid HCl 0,5M. Khí Y tác dụng đủ hết 448 ml C2H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng X đã dùng.

Câu 16 [54862] - [Loga.vn]

Trong bảng tuần hoàn, chu kì là dãy các nguyên tố mà

Câu 17 [54904] - [Loga.vn]

Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 21. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 7. X thuộc nhóm

Câu 18 [54886] - [Loga.vn]

Tổng số hạt p, n, e của nguyên tử X là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học và vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là

Câu 19 [54874] - [Loga.vn]

Ion X2+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3d6. Nguyên tử Y có số e bằng e của X2+. Chỉ ra pháp biểu không đúng là:

Câu 20 [54875] - [Loga.vn]

Nguyên tố A có Z = 18,vị trí của A trong bảng tuần hoàn là:

Câu 21 [54906] - [Loga.vn]

Nguyên tố X3+ có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 79. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Câu 22 [54866] - [Loga.vn]

Các nguyên tố hoá học trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung về cấu hình electron nguyên tử ?

Câu 23 [54873] - [Loga.vn]

Tổng số hạt mang điện trong ion \[XY_{3}^{2-}\] là 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử X nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của Y là 8. Vị trí của X, Y là:

Câu 24 [54890] - [Loga.vn]

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố sắt là 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của sắt trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Câu 25 [54895] - [Loga.vn]

Anion X3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của X trong BTH là:

Câu 26 [54903] - [Loga.vn]

Nguyên tử X có cấu hình 1s22s22p2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Câu 27 [54901] - [Loga.vn]

Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 3d34s2?

Câu 28 [54878] - [Loga.vn]

Anion X3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của X trong BTH là:

Câu 29 [54898] - [Loga.vn]

M3+ có cấu hình e ở phân mức năng lượng cao nhất là 3d4. Vi trí của M trong bảng HTTH là:

Câu 30 [54870] - [Loga.vn]

(CĐ-2012). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

Câu 31 [54879] - [Loga.vn]

Ion X2+ có cấu hình electron 1s22s22p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm) là

Câu 32 [54867] - [Loga.vn]

Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của M ( chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là

Câu 33 [54868] - [Loga.vn]

Anion đơn nguyên tử Xn- có tổng số hạt mang điện là 18. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

Câu 34 [54888] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có Z = 26. Vị trí của X trong bảng HTTH là

Câu 35 [54876] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có Z = 25,vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:

Câu 36 [63470] - [Loga.vn]

Nguyên tử R có tổng số hạt là 115 và có số khối là 80. Suy ra điện tích hạt nhân Z của nguyên tử R là:

Câu 37 [51113] - [Loga.vn]

Xét các nguyên tố mà nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là M. Số nguyên tố mà nguyên tử của nó có 1 electron độc thân là:

Câu 38 [50995] - [Loga.vn]

Cho các ion có cùng cấu hình electron: bán kính giảm dần theo dãy nào dưới đây?

Câu 39 [51183] - [Loga.vn]

Cho 4 gam kim loại M thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng với HCl thu được 2,24 lít khí (dktc). M là:

Câu 40 [51161] - [Loga.vn]

Nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất?

Câu 41 [51001] - [Loga.vn]

các ion và nguyên tử: Ne, Na+, F- có điểm chung là:

Câu 42 [51013] - [Loga.vn]

Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là : X : 1s22s22p63s23p3 và Y : 1s22s22p63s23p64s1

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

Câu 43 [50988] - [Loga.vn]

cho các ion sau: Na+, Li+, K+, Fe2+, O2-. Số ion có cùng số electron là:

Câu 44 [50999] - [Loga.vn]

nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VII B. Cấu hình electron nguyên tử của X là:

Câu 45 [51185] - [Loga.vn]

Cho 3,25g sắt clorua (chưa biết hóa trị của sắt) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 8,61g AgCl. Xác định công thức của sắt clorua ?

Câu 46 [51158] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào phát biểu đúng? (Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử)

Câu 47 [51006] - [Loga.vn]

Các electron thuộc các lớp K, L, M, N, trong nguyên tử khác nhau về :

Câu 48 [51171] - [Loga.vn]

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố X có dang XH4. Trong oxit cao nhất với oxi, X chiếm 46,67% về khối lượng. X là nguyên tố hoá học nào sau đây:

Câu 49 [51020] - [Loga.vn]

Vị trí của nguyên tố X có Z= 23 trong hệ thống tuần hoàn là:

Câu 50 [51172] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có oxit cao nhất có tỉ khối hơi so với hidro là 91,5. Vậy X là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook