Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1

Tragiang9202
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27439] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[8.cos2x.\text{ }xsin2x.\text{ }cos4x=\sqrt{2}\] là:

Câu 2 [810] - [Loga.vn]

Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của hàm số $y=\frac{3\sin x-co\text{sx}-4}{2\sin x+co\text{sx}-3}$ .

Câu 3 [5423] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây đúng:

Câu 4 [26023] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình: \[\cos x\cos 7x=\cos 3x\cos 5x\] là:

Câu 5 [29165] - [Loga.vn]

Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình \[\cot x=\tan x+\frac{2\cos 4x}{\sin 2x}\] trên đường tròn lượng giác là:

Câu 6 [24518] - [Loga.vn]

Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình $\operatorname{s}\text{inx}=0?$ 

Câu 7 [44106] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện xác định của hàm số $y=\tan \,x+\cot x$ .

Câu 8 [30107] - [Loga.vn]

Phương trình $cos3x.\tan 5x=\sin 7x$ nhận những giá trị sau của x làm nghiệm.

Câu 9 [27936] - [Loga.vn]

Phương trình $\sin 5x+\sin 9x+2{{\sin }^{2}}x-1=0$ có một họ nghiệm là:

Câu 10 [26518] - [Loga.vn]

Tìm số nghiệm thuộc đoạn  của phương trình $\frac{\sin 2x}{\cos x+1}=0.$ 

Câu 11 [3728] - [Loga.vn]

Giải phương trình \[2{{\sin }^{2}}x+\sqrt{3}\sin 2x=3\]

Câu 12 [7204] - [Loga.vn]

Gọi S là tổng các nghiệm trong khoảng \[(0;\pi )\] của phương trình $\sin 2x=\frac{1}{2}.$ Tính S.

Câu 13 [7057] - [Loga.vn]

Giải phương trình $c\text{os}2x+5\sin x-4=0$. 

Câu 14 [40974] - [Loga.vn]

Tâp xác định của hàm số $y=\sqrt{\frac{1+\operatorname{s}\text{inx}}{1-c\text{osx}}}$ là:

Câu 15 [24598] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\sqrt{3}\cos x+\sin x=-2$ là:


Câu 16 [26249] - [Loga.vn]

Phương trình \[cos\text{x}.cos7x=cos3\text{x}.cos5x\] tương đương với phương trình nào sau đây

Câu 17 [20305] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $y=\sqrt{\cos 2x}$ bằng:

Câu 18 [30733] - [Loga.vn]

Phương trình $\sqrt{3}\operatorname{s}\text{inx}-\cos x=1$ tương đương với phương trình nào sau đây ?

Câu 19 [1948] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[c\text{o}{{\text{s}}^{2}}x+\cos x=0\] thỏa điều kiện: \[\frac{\pi }{2}

Câu 20 [29468] - [Loga.vn]

Tất cả các giá trị của m để hương trình \[\cos x-m=0\] vô nghiệm là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook