Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra giữa kì môn vật lý Trường THPT Sóc Sơn

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
42
52 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48495] - [Loga.vn]

Khi ánh sáng đi từ nước có chiết suất 4/3 sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là

Câu 2 [48494] - [Loga.vn]

Một vòng dây kín đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ \[\overset{\to }{\mathop{B}}\,\], véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần, từ thông qua diện tích vòng dây

Câu 3 [48493] - [Loga.vn]

Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là:

Câu 4 [48492] - [Loga.vn]

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi:

Câu 5 [48491] - [Loga.vn]

Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng dụng cụ nào dưới đây:

Câu 6 [48490] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dòng điện

Câu 7 [48489] - [Loga.vn]

Công của nguồn điện là công của

Câu 8 [48488] - [Loga.vn]

Trong trường hợp nào dưới dây ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại đặt song song đối diện là một lớp

Câu 9 [48487] - [Loga.vn]

Biết hiệu điện thế $U_{MN}$ = 5 V. Nhận xét nào dưới đây chắc chắn đúng?

Câu 10 [48486] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm + Q nằm tại tâm của một vòng tròn. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q tại các điểm khác nhau trên đường tròn đó sẽ:

Câu 11 [48485] - [Loga.vn]

Nguyên tử đang có điện tích – 1,6.1$0^{-19}$C nhận thêm 2 electron thì nó

Câu 12 [48484] - [Loga.vn]

Cho 2 điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng lớn nhất khi chúng đặt trong môi trường:

Câu 13 [48483] - [Loga.vn]

Vào mùa hanh khô, trong bóng tối, nhiều khi kéo áo len qua đầu ta thấy có vệt sáng trên áo len và có tiếng nổ lách tách. Đó là do

Câu 14 [48482] - [Loga.vn]

Vật A mang điện tích + 2 µC, vật B mang điện tích + 4 µC. Gọi \[\overrightarrow{{{F}_{AB}}}\]và \[\overrightarrow{{{F}_{BA}}}\] lần lượt là lực do A tác dụng lên B và lực do B tác dụng lên A. Chọn biểu thức đúng:

Câu 15 [48481] - [Loga.vn]

Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì

Câu 16 [48480] - [Loga.vn]

Một vòng dây tròn bán kính 30 cm có dòng điện chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 3,14.1$0^{-5}$ T. Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là

Câu 17 [48479] - [Loga.vn]

Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 10 cm là 4.1$0^{-5}$ T. Cảm ứng từ tại điểm cách dây 40 cm là

Câu 18 [48478] - [Loga.vn]

Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn nhỏ nhất khi

Câu 19 [48477] - [Loga.vn]

Cảm ứng từ bên trong ống dây dài không phụ thuộc vào

Câu 20 [48476] - [Loga.vn]

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Câu 21 [48475] - [Loga.vn]

Đoạn dây dẫn dài 10 cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,08 T. Đoạn dây đặt vuông góc với các đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây là

Câu 22 [48474] - [Loga.vn]

Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây có N vòng dây, chiều dài l và có dòng điện I chạy qua tính bằng biểu thức

Câu 23 [48473] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy, có các dòng điện $I_1$ = 2 A, $I_2$ = 5 A chạy qua cùng chiều với chiều dương của các trục toạ độ. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x = 2 cm, y = 4 cm là

Câu 24 [48472] - [Loga.vn]

Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẵng quỹ đạo của hạt vuông góc các đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc $v_1$ = 1,6.106 m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là $f_1$ = 2.1$0^{-6}$ T. N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc $v_2$ = 4.107 m/s thì lực Lorenxơ $f_2$ tác dụng lên hạt là

Câu 25 [48471] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng, dài đặt song song với nhau trong không khí cách nhau 16 cm có các dòng điện $I_1$ = $I_2$ = 10 A chạy qua ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây dẫn 8 cm là

Câu 26 [48470] - [Loga.vn]

Chọn câu phát biểu sai khi nói về từ trường

Câu 27 [48469] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là $I_1$ = 5 A, dòng điện chạy trên dây 2 là $I_2$ = 1 A ngược chiều với $I_1$. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là

Câu 28 [48468] - [Loga.vn]

Một hạt mang điện tích q = 3,2.1$0^{-19}$ C bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,5 T, với vận tốc v = 1$0^6$ m/s theo phương vuông góc với các đường sức từ. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là

Câu 29 [48467] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng, dài song song mang dòng điện ngược chiều là $I_1$, $B_2$. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây dẫn và nằm trong mặt phẵng chứa hai dây dẫn là

Câu 30 [48466] - [Loga.vn]

Dùng nam châm thử ta có thể biết được

Câu 31 [48465] - [Loga.vn]

Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

Câu 32 [48464] - [Loga.vn]

Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:

Câu 33 [48463] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

Câu 34 [48462] - [Loga.vn]

Bèn tô ®iÖn gièng nhau cã ®iÖn dung C ®­îc ghÐp nèi tiÕp víi nhau thµnh mét bé tô ®iÖn. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn ®ã lµ:

Câu 35 [48461] - [Loga.vn]

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi

Câu 36 [48460] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = 2.1$0^{-2}$ (μC) và $q_2$ = - 2.1$0^{-2}$ (μC) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Lực điện tác dụng lên điện tích $q_0$ = 2.1$0^{-9}$ (C) đặt tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là:

Câu 37 [48459] - [Loga.vn]

Người ta mắc ba bộ pin giống nhau song song thì thu dược một bộ nguồn có suất điện động 9V và điện trở trong 3Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là:

Câu 38 [48458] - [Loga.vn]

Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

Câu 39 [48457] - [Loga.vn]

Cho một mạch điện kín gồm 1 pin 1,5V có điện trở trong 0,5W nối với mạch ngoài điện trở 2,5W. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là:

Câu 40 [48456] - [Loga.vn]

Gọi Q, C, U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 41 [48497] - [Loga.vn]

Một điện tích có độ lớn 10 μC bay với tốc độ 1$0^5$ m/s vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1(T). Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích là

Câu 42 [48496] - [Loga.vn]

Khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ phát biểu nào sau đây có nội dung sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook