Chi tiết đề thi

đề kiểm tra hóa 12

vuvannhat123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [13344] - [Loga.vn]

Hợp chất NH2CH(CH3)COOH có tên gọi là

Câu 2 [9928] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là

Câu 3 [31027] - [Loga.vn]

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?
 

Câu 4 [7342] - [Loga.vn]

Chất có phản ứng màu biure là

Câu 5 [18869] - [Loga.vn]

Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

Câu 6 [35515] - [Loga.vn]

Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong Valin là
 

Câu 7 [23554] - [Loga.vn]

Từ 4,2 tấn etilen người ta có thể thu được bao nhiêu tấn PVC biết hiệu suất của cả quá trình là 80%?

Câu 8 [5487] - [Loga.vn]

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?

Câu 9 [5373] - [Loga.vn]

X là một hợp chất hữu cơ có dạng: (H2N)xCnHm(COOH)y. Biết rằng 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 38,2 gam muối, số đồng phân cấu tạo của X là

Câu 10 [26344] - [Loga.vn]

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

Câu 11 [19922] - [Loga.vn]

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit ?

Câu 12 [11364] - [Loga.vn]

Amin no, đơn chức, mạch hở X có 53,33% C về khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của X là

Câu 13 [38498] - [Loga.vn]

Chất rắn kết tinh, nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan, là tính chất của chất nào sau đây?
 

Câu 14 [26142] - [Loga.vn]

Chất X vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazơ. Chất X là

Câu 15 [23571] - [Loga.vn]

Có các nhận định sau:

(1) Các aminoaxit thiên nhiên là các α-aminoaxit.

(2) Axit glutamic dùng sản xuất thuốc hỗ trợ thần kinh.

(3) Thủy phân hoàn toàn peptit tạo ra các β-aminoaxit.

(4) Protein gồm hai loại protein đơn giản và phức tạp.

(5) Cao su buna - S là sản phẩm trùng hợp cacbonđisunfua và butađien.

Các nhận định đúng gồm

Câu 16 [14801] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Câu 17 [4821] - [Loga.vn]

Đimetylamin có công thức là

Câu 18 [35145] - [Loga.vn]

Cho 0,01 mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác, 1,5 gam X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH 0,5M. Tên gọi của X là
 

Câu 19 [20650] - [Loga.vn]

Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là:

Câu 20 [9690] - [Loga.vn]

Để phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch chứa amin X đơn chức nồng độ 4,72% cần 100 ml dung dịch HCl 0,8M. Xác định công thức của amin X?

Câu 21 [38196] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là amin ?
 

Câu 22 [19927] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X

Câu 23 [38511] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng ?
 

Câu 24 [11296] - [Loga.vn]

Để phân biệt ba dung dịch glyxin; axit axetic; etylamin chỉ cần dùng một thuốc thử. Thuốc thử đó là:

Câu 25 [10009] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.

(c) Đốt cháy hoàn toàn C2H5OC2H5 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch H2SO4.

Số phát biểu đúng là:

Câu 26 [23547] - [Loga.vn]

Tính chất vật lý chung của kim loại là

Câu 27 [23546] - [Loga.vn]

Tính chất vật lý chung của kim loại là

Câu 28 [38106] - [Loga.vn]

Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
 

Câu 29 [9689] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac; (4) anilin. Số dung dịch có thể làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh là

Câu 30 [32995] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook