Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra vật lí số 4 ngày 19-11-2018

RiBDen
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5647] - [Loga.vn]

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 2 [45924] - [Loga.vn]

Một chất điểm tham gia hai dao động điều hòa cùng phương \[{{x}_{1}}=5\sqrt{3}\cos \left( 10t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=5\cos \left( 10t+\pi \right)\,cm\]. Tốc độ lớn nhất của chất điểm là

Câu 3 [36344] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một viên bi khối lượng nhỏ 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc \[\omega \]. Biết biên độ của ngoại lực cưỡng bức không thay đổi. Khi thay đổi \[\omega \] tăng dần từ 9 rad/s đến 12 rad/s thì biên độ dao động của viên bi

Câu 4 [45769] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Suất điện động E của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào dưới đây? 

Câu 5 [40764] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g; k = 100 N/m). Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là

Câu 6 [35651] - [Loga.vn]

Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần L = 5/3π H và tụ điện  mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát điện và điện trở dây nối. Máy phát điện có số cặp cực không đổi, tốc độ quay của roto thay đổi được. Khi tốc độ quay của roto bằng n (vòng/phút) thì công suất của mạch đạt giá trị lớn nhất bằng 161,5W. Khi tốc độ quay của roto bằng 2n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ của mạch là:

Câu 7 [41687] - [Loga.vn]

Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là \[{{I}_{0}}.\] Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức

Câu 8 [38320] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 4 m/s. Hai điểm M, N trên trục Ox cách nhau 3 cm lệch pha nhau

Câu 9 [37732] - [Loga.vn]

Một sóng dừng trên dây có dạng \[u=2\sin \left( 0,5\pi x \right)\cos \left( 20\pi t+0,5\pi \right)\,mm\]; trong đó u là li độ dao động của một điểm có tọa độ x trên dây ở thời điểm t; với x tính bằng cm; t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 10 [37718] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết OM = 8λ, ON = 12λ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là

Câu 11 [46400] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây xảy ra sóng dừng với 3 bó sóng, biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất, có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách từ O đến vị trí cân bằng của N nhận giá trị nào sau đây?

Câu 12 [38723] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang với đầu B cố định, đầu A nối với nguồn sóng thì trên dây có sóng dừng. Ở thời điểm $t_1$ hình dạng sợi dây là đường đứt nét, ở thời điểm $t_2$ hình dạng sợi dây là đường liền nét (hình vẽ). Biên độ của bụng sóng là 6cm và khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần sợi dây có hình dạng như đường liền nét là 1/15 s. Tính tốc độ dao động của điểm M ở thời điểm $t_2$?

Câu 13 [39369] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi giá trị của biến trở là 15 Ω hoặc 60 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng 300 W. Khi R = $R_0$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại và bằng $P_{max}$. Giá trị $P_{max}$là

Câu 14 [35298] - [Loga.vn]

Một bình điện phân dung dịch \[CuS{{O}_{4}}\] với điện cực làm bằng đồng có điện trở 5Ω. Bình điện phân được mắc vào nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 1Ω trong thời gian 16 phút 5 giây. Khối lượng đồng bám vào cực âm là:

Câu 15 [46690] - [Loga.vn]

Hai bóng đèn có điện trở 5 Ω mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là 12/7 A. Khi tháo một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 16 [44771] - [Loga.vn]

Đoạn mạch AB gồm hai hộp đen X, Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chỉ chứa một linh kiện thuộc loại điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp $u=100\sqrt{2}\cos 2\pi ft$ (V) với f thay đổi được. Điều chỉnh tần số có giá trị f0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp X và Y lần lượt là ${{U}_{X}}=200$ V và ${{U}_{Y}}=100\sqrt{3}$ V. Sau đó tăng f thì công suất của mạch tăng. Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc có tần số có giá trị f0 là

Câu 17 [37496] - [Loga.vn]

Tại A và B cách nhau 9cm có 2 nguồn sóng cơ kết hợp có cùng tần số f = 50Hz, vận tốc truyền sóng v = 1m/s. Số gợn cực đại đi qua đoạn AB là:

Câu 18 [45373] - [Loga.vn]

Tại một diểm xác định trong điện trường tĩnh nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường

Câu 19 [44888] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V thì cảm kháng cuộn cảm là 25Ω và dung kháng của tụ là 100Ω. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện lên hai lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là

Câu 20 [39169] - [Loga.vn]

Từ một mạch kín đặt trong một từ trường, từ thông qua mạch biến thiên một lượng \[\Delta \phi \] trong một khoảng thời gian ∆t. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín này được xác định theo công thức

Câu 21 [37507] - [Loga.vn]

Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao dộng điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng vuông góc với Ox và qua gốc tọa độ. Biên độ của M là 6cm, của N là 8cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N là 10cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng 3 lần thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là:

Câu 22 [46729] - [Loga.vn]

Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân có cực âm ban đầu nặng 20 gam. Sau 1 h đầu hiệu điện thế giữa 2 cực là 10 V thì cực âm nặng 25 gam. Sau 2 h tiếp theo hiệu điện thế giữa 2 cực là 20 V thì khối lượng của cực âm là

Câu 23 [45893] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = 120 cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện C = mF và cuộn cảm thuần L =  H khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị của biến trở là $R_1$ và $R_2$ thì mạch tiêu thụ cùng một công suất P và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch tương ứng là φ1, φ2 với φ1 = 2φ2. Giá trị công suất P bằng bao nhiêu

Câu 24 [29630] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 25 [47392] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 480 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trường giao thoa có bề rộng L = 20 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là

Câu 26 [46008] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là ${{\lambda }_{1}}$ và ${{\lambda }_{2}}$ . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của ${{\lambda }_{1}}$ trùng với vân sáng bậc 10 của ${{\lambda }_{2}}$ . Tỉ số ${{\lambda }_{1}}/{{\lambda }_{2}}$ bằng

Câu 27 [35605] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng F phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng  λ1 = 500nm và λ2 = 750nm. Kích thước vùng giao thoa trên màn L = 30mm đối xứng hai bên vân trung tâm O. Số vạch màu quan sát được trên vùng giao thoa là:

Câu 28 [3893] - [Loga.vn]

Thí nghiệm giao thoa Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m,μkhoảng cách giữa hai khe S1, S2 là 1mm. Màn quan sát E gắn với một lò xo và có thể dao động điều hòa dọc theo trục đối xứng của hệ. Ban đầu màn E ở vị trí cân bằng là vị trí mà lò xo không biến dạng, lúc này khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát E là D = 2m. Truyền cho màn E vận tốc ban đầu hướng ra xa mặt phẳng chứa hai khe để màn dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 40 cm và chu kì T = 2,4 s. Tính thời gian ngắn nhất kể từ lúc màn E dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm 5,4 mm cho vân sáng lần thứ 

Câu 29 [45732] - [Loga.vn]

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt

Câu 30 [46697] - [Loga.vn]

Giới hạn quang điện của đồng là 0,30 μm. Trong chân không, chiếu ánh sáng đơn sắc vào một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng

Câu 31 [47615] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng l = 0,52mm. Thiết bị sử dụng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Người ta nhận thấy khoảng thời gian phát và nhận được xung cách nhau 2,667s. Hãy xác định khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng?

Câu 32 [35777] - [Loga.vn]

Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được tính theo công thức \[{{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}eV\] (n = 1; 2; 3;...). Khi chiếu lần lượt hai photon có năng lượng 10,2eV và 12,75eV vào đám nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản thì đám nguyên tử

Câu 33 [47027] - [Loga.vn]

Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân $_{3}^{7}Li$ đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân $p+_{3}^{7}Li\to 2\alpha $. Hai hạt $\alpha $ có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 160°. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là

Câu 34 [47493] - [Loga.vn]

Chu kì bán rã của chất phóng xạ là

Câu 35 [35280] - [Loga.vn]

Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hidrô, electron chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữ hạt nhân và electron. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng N thì tốc độ góc của nó đã

Câu 36 [46735] - [Loga.vn]

Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani ${}_{92}^{235}U$ . Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân urani \[{}_{92}^{235}U\] phân hạch thì toả ra năng lượng là 3,2.1$0^{-11}$ J. Lấy NA = 6,02.1$0^{23}$ mo$l^{-1}$ và khối lượng mol của \[{}_{92}^{235}U\]235 g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng urani \[{}_{92}^{235}U\] mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là

Câu 37 [45709] - [Loga.vn]

Giới hạn quang điện của kim loại đồng là 300 nm. Công thoát electron kim loại này là

Câu 38 [47355] - [Loga.vn]

Trên mặt phẳng ngang nhẵn có một điểm sáng S chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm với tốc độ góc 10π rad/s. Cũng trên mặt phẳng đó, một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang sao cho trục của lò xo trùng với một đường kính của đường tròn tâm O. Vị trí cân bằng của vật nhỏ của con lắc trùng với tâm O của đường tròn. Biết lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Tại một thời điểm nào đó, điểm sáng S đang đi qua vị trí như trên hình vẽ, còn vật nhỏ m đang có tốc độ cực đại $v_{max}$ = 50π cm/s. Khoảng cách lớn nhất giữa điểm sáng S và vật nhỏ trong quá trình chuyển động xấp xỉ bằng

Câu 39 [40854] - [Loga.vn]

Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian 8h thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B còn lại là

Câu 40 [46345] - [Loga.vn]

 Một bạn học sinh nặng 50kg. Năng lượng nghỉ của bạn học sinh đó bằng

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook