Chi tiết đề thi

Đề luyện bài tập viết đồng phân Hóa THPTQG

ctvloga307
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67144] - [Loga.vn]

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

Câu 2 [67137] - [Loga.vn]

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2

Câu 3 [67130] - [Loga.vn]

Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với

dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

Câu 4 [67121] - [Loga.vn]

Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là

Câu 5 [67119] - [Loga.vn]

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

Câu 6 [67117] - [Loga.vn]

Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10

Câu 7 [59327] - [Loga.vn]

Tên gọi của hợp chất hữu cơ CH3COOH là

Câu 8 [58850] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Câu 9 [58847] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

Câu 10 [67394] - [Loga.vn]

Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là

Câu 11 [67373] - [Loga.vn]

Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

Câu 12 [67366] - [Loga.vn]

Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 13 [67365] - [Loga.vn]

Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

Câu 14 [67357] - [Loga.vn]

Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là

Câu 15 [67348] - [Loga.vn]

Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là

Câu 16 [67233] - [Loga.vn]

Số đồng phân cấu tạo của C5H10 phản ứng được với dung dịch brom là

Câu 17 [67231] - [Loga.vn]

Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là

Câu 18 [67229] - [Loga.vn]

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là

Câu 19 [67227] - [Loga.vn]

Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là

Câu 20 [67219] - [Loga.vn]

Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là

Câu 21 [67216] - [Loga.vn]

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?

Câu 22 [67213] - [Loga.vn]

Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là

Câu 23 [67205] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ra ancol?

Câu 24 [67203] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

Câu 25 [67149] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1

mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe

và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là

Câu 26 [67147] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)?

Câu 27 [67134] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

Câu 28 [67142] - [Loga.vn]

Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là

Câu 29 [67128] - [Loga.vn]

Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

Câu 30 [67126] - [Loga.vn]

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

Câu 31 [67124] - [Loga.vn]

Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là

Câu 32 [67115] - [Loga.vn]

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16)

Câu 33 [67113] - [Loga.vn]

Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 34 [67111] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà

phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; C = 12; O = 16)

Câu 35 [67109] - [Loga.vn]

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

Câu 36 [67108] - [Loga.vn]

Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

Câu 37 [67100] - [Loga.vn]

Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 38 [67096] - [Loga.vn]

Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là

Câu 39 [67427] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu chất chứa vòng benzene có cùng công thức phân tử C7H8O?

Câu 40 [67423] - [Loga.vn]

Số ancol bậc I là đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook