Chi tiết đề thi

Đề ôn tập HKI- 12 ( phần 1)

ctvloga394
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64276] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại \[A,\text{ }AB=a.\] Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $\left( ABC \right)$ VÀ $SA=a\sqrt{3}.$ Tính thể tích V của khối chóp S.ABC

Câu 2 [64274] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2$ trên đoạn $\left[ -1;2 \right]$

Câu 3 [64271] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số ${{\sin }^{2}}x+\sin x\cos x=m$ có nghiệm

Câu 4 [64269] - [Loga.vn]

Xét hình chóp từ giác đều S.ABCD có tam giác SAC nội tiếp trong đường tròn có bán kính bằng 9. Gọi d là khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và T là diện tích tứ giác ABCD. Tính d khi biểu thức $P=d.T$ đạt giá trị lớn nhất

Câu 5 [64263] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm hàm số $y=\sin 2x-\cos x$

Câu 6 [64259] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y=\frac{x}{\sqrt{2{{x}^{2}}-2x-m}-x-1}$ có hai tiệm cận đứng

Câu 7 [64248] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{{{x}^{2}}-3x+2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 8 [64242] - [Loga.vn]

Cho hình đa diện đều 12 mặt thuộc $\left\{ p,q \right\}.$ Tính $p-q.$

Câu 9 [64189] - [Loga.vn]

Cho a, b, c là các số thực, theo thứ tự lập thành cấp số nhân

Câu 10 [64182] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác nhọn, hình chiếu của A’ lên mặt phẳng $\left( ABC \right)$ trùng với trực tâm của tam giác ABC. Hỏi trong các mặt bên của hình lăng trụ, có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật?

Câu 11 [64173] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây

Câu 12 [64170] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+3mx+1$ có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tạo O (O là gốc tọa độ). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Câu 13 [64159] - [Loga.vn]

Cho khối chóp tứ giác S.ABCD. Gọi M là trung điểm của SC, mặt phẳng (P) chứa AM và song song BD chia khối lập phương thành hai khối đa diện, đặt V1 là thể tích khối đa diện có chứa đỉnh S và V2 là thể tích khối đa diện có chứa đáy ABCD. Tính $\frac{{{V}_{2}}}{{{V}_{1}}}.$

Câu 14 [64153] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{3}}+\left( m-1 \right)\sqrt{4-{{x}^{2}}}$ có 3 điểm cực trị.

Câu 15 [64149] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\},$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f\left( x \right)=m$ có hai nghiệm thực phân biệt.

Câu 16 [64137] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{\left( m+1 \right)x+2m+2}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $\left( -1;+\infty  \right).$

Câu 17 [64134] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ giao điểm M của đồ thị hàm số $f=\frac{2x-1}{x+2}$ và trục tung.

Câu 18 [64130] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+mx+m$ đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;+\infty \right).$

Câu 19 [64126] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm lad $f'\left( x \right).$ Đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ được cho như hình bên. Biết rằng $f\left( 0 \right)+f\left( 3 \right)=f\left( 2 \right)+f\left( 5 \right).$ Gía trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của $f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ 0;5 \right]$ lần lượt là

Câu 20 [64124] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{2x+1}$ có đồ thị $\left( C \right).$Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d:y=mx+\frac{m+1}{2}$ cắt đồ thị $\left( C \right)$ tại hai nghiệm phân biệt A, B sao cho $O{{A}^{2}}+O{{B}^{2}}$ đạt giá trị nhỏ nhất (O là gốc tọa độ).

Câu 21 [64123] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=2{{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3.$ Tính diện tích S của tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Câu 22 [64122] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào dưới đây nhận trục tung làm trục đối xứng?

Câu 23 [64121] - [Loga.vn]

Một khối lăng trụ có chiều cao 2a và diện tích đáy bằng $2{{a}^{2}}.$ Tính thể tích khối lăng trụ

Câu 24 [64109] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có khoảng cách từ A đến $\left( SCD \right)$ bằng 4. Gọi V là thể tích khối chóp S.ABCD, tính giá trị lớn nhất của V.

Câu 25 [64105] - [Loga.vn]

Biết giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\left| {{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-72x+90 \right|+m$ trên đoạn $\left[ -5;5 \right]$ là 2018. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?

Câu 26 [64104] - [Loga.vn]

Tính độ dài đường chéo của hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a,b,c:

Câu 27 [64103] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x+1$ có đồ thị $\left( C \right).$ Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị $\left( C \right)$ tại điểm thuộc đồ thị $\left( C \right)$có tung độ là nghiệm phương trình $2f'\left( x \right)-x.f''\left( x \right)-6=0.$

Câu 28 [64102] - [Loga.vn]

Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

Câu 29 [64101] - [Loga.vn]

Một hình chóp có tất cả 10 cạnh. Tính số đỉnh của hình chóp đó.

Câu 30 [64100] - [Loga.vn]

Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của một tỉnh miền trung muốn đên xã C để tiếp tế lương thực và thuốc men, phải đi theo con đường từ A đến B và từ B đến C (như hình vẽ)

 

Tuy nhiên, do nước ngập con đường từ A đến B nên đoàn cứu trợ không thể đên C bằng xe, nhưng đoàn cứu trợ có thể chèo thuyền từ A đến D với vận tốc ${4km}/{h}\;,$ rồi đi bộ đên C với vận tốc ${6km}/{h}\;.$.Biết A cách B một khoảng $5km,$ B cách C một khoảng $7km.$ Hỏi vị trí D cách A bao xa để đoàn cứu trợ đi đến C nhanh nhất?Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của một tỉnh miền trung muốn đên xã C để tiếp tế lương thực và thuốc men, phải đi theo con đường từ A đến B và từ B đến C (như hình vẽ).Tuy nhiên, do nước ngập con đường từ A đến B nên đoàn cứu trợ không thể đên C bằng xe, nhưng đoàn cứu trợ có thể chèo thuyền từ A đến D với vận tốc ${4km}/{h}\;,$ rồi đi bộ đên C với vận tốc ${6km}/{h}\;.$.Biết A cách B một khoảng $5km,$ B cách C một khoảng $7km.$ Hỏi vị trí D cách A bao xa để đoàn cứu trợ đi đến C nhanh nhất?

Câu 31 [63620] - [Loga.vn]

Hàm số f(x) = \[\frac{1}{x}+\frac{\ln x}{x}\] có đạo hàm là:

Câu 32 [63618] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{0,125.4}^{2x-3}}={{\left( \frac{\sqrt{2}}{8} \right)}^{-x}}\] có nghiệm là

Câu 33 [63617] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{9}^{x}}-{{2.3}^{x+1}}+5=0\] là:

Câu 34 [63615] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình: \[{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{\frac{1}{x-1}}}<{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{4}}\] là

Câu 35 [63614] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{2}}-4\ln \left( 1-x \right)$ trên đoạn $\left[ -2;0 \right]$ là

Câu 36 [63613] - [Loga.vn]

Cho log2 = a. Tính log\[\frac{125}{4}\]theo a?

Câu 37 [63612] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x.{{e}^{x}}$ trên đoạn $\left[ 0;2 \right]$ là

Câu 38 [63610] - [Loga.vn]

Cho log\[_{2}5=a;\,\,{{\log }_{3}}5=b\]. Khi đó \[{{\log }_{6}}5\] tính theo a và b là

Câu 39 [63609] - [Loga.vn]

Giả sử ta có hệ thức Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 40 [63606] - [Loga.vn]

Cho \[{{\log }_{2}}6=a\]. Khi đó \[{{\log }_{3}}18\] tính theo a là:

Câu 41 [63605] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=2x-{{e}^{2x}}$ trên đoạn $\left[ -1;1 \right]$ là:

Câu 42 [63604] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{9}^{x}}+{{6}^{x}}={{2.4}^{x}}\] là:

Câu 43 [63603] - [Loga.vn]

Bất phương trình: \[\log _{2}^{2}x-3{{\log }_{2}}x>4\] có tập nghiệm là

Câu 44 [63602] - [Loga.vn]

Bất phương trình: \[{{9}^{x}}-{{3}^{x}}-6<0\] có tập nghiệm là

Câu 45 [63601] - [Loga.vn]

Bất phương trình: \[{{4}^{x}}<{{2}^{x+1}}+3\] có tập nghiệm là:

Câu 46 [63600] - [Loga.vn]

Phương trình \[\ln \left( x+1 \right)+\ln \left( x+3 \right)=\ln \left( x+7 \right)\] có mấy nghiệm?

Câu 47 [63599] - [Loga.vn]

Phương trình: \[\ln x+\ln \left( 3x-2 \right)\] = 0 có mấy nghiệm?

Câu 48 [63598] - [Loga.vn]

Số nghiệm của hương trình sau \[\frac{1}{4-\log x}+\frac{2}{2+\log x}=1\] là:

Câu 49 [63597] - [Loga.vn]

Số nghiệm của hương trình sau ${{\log }_{2}}(x+1)+{{\log }_{\frac{1}{2}}}\sqrt{x+1}=1$ là:

Câu 50 [63596] - [Loga.vn]

Số nghiệm của hương trình sau ${{\log }_{2}}(x-5)+{{\log }_{2}}(x+2)=3$ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook