Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 2 - MÔN SINH HỌC - BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 - CÓ LỜI GIẢI

ctvloga414
9 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [68973] - [Loga.vn]

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh A và B ở người; mỗi bệnh do một trong hai alen của một gen
quy định. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Người số 3 và người số 8 có kiểu gen giống nhau.
II. Xác định được kiểu gen của 9 người.
III. Cặp 10-11 sẽ sinh con bị bệnh với xác suất 50%.
IV. Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp 8-9 là 50%.

Câu 2 [68964] - [Loga.vn]

Có 4 loài cùng ở một bậc dinh dưỡng, sống trong một môi trường và có ổ sinh thái về dinh dưỡng được mô tả theo các vòng tròn như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loài A và loài D có quan hệ cạnh tranh với nhau.
II. Loài B và loài C cạnh tranh với nhau.
III. Nếu điều kiện sống của môi trường không thay đổi nhưng do bị con người khai thác làm cho loài B bị giảm số lượng thì có thể sẽ dẫn tới làm tăng số lượng cá thể của loài C.
IV. Loài B và loài C bị cạnh tranh khốc liệt hơn loài A và D.

Câu 3 [68960] - [Loga.vn]

Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm a, b, c, d, e, g là các điểm trên nhiễm sắc thể và gen IV
là gen có hại. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu đảo đoạn be thì trật tự sắp xếp của các gen sẽ là I, IV, III, II, V.
II. Nếu gen II phiên mã 10 lần, gen V phiên mã 10 lần thì gen IV cũng phiên mã 10 lần.
III. Nếu gen IV bị mất 1 cặp nuclêôtit thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của toàn bộ các bộ ba ở các gen IV và V.
IV. Nếu đoạn be bị đứt ra và quay đảo 1800 thì có thể sẽ làm tăng sức sống của thể đột biến.

Câu 4 [68685] - [Loga.vn]

Một quần thể động vật sinh sản bằng tự phối, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định màu nâu trội hoàn toàn so với alen b quy định màu xám; Hai cặp gen phân li độc lập. Thế hệ xuất phát của một quần thể có 20% số cá thể thân cao, màu nâu thuần chủng; 40% cá thể thân cao, màu nâu dị hợp 2 cặp gen; 20% cá thể thân thấp, màu nâu dị hợp; 20% cá thể thân thấp, màu xám. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa bao 9 loại kiểu gen.
II. Tỉ lệ cá thể thân thấp, màu xám sẽ tăng dần qua các thế hệ.
III. Ở F4, số cá thể thân cao, màu xám chiếm tỉ lệ 15/256.
IV. Lấy ngẫu nhiên một cá thể thân cao, màu nâu ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 23/64.

Câu 5 [68684] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, tính trạng màu quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, tương tác bổ sung, trong đó có A và B quy định quả đỏ; các kiểu gen còn lại quy định quả vàng, alen D quy định hoa hồng trội hoàn toàn d quy định hoa trắng. Cho hai cây giao phấn với nhau, thu được F1 có 1 loại kiểu hình. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy?

Câu 6 [68683] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập cùng quy định màu sắc hoa. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A hoặc B cho kiểu hình hoa vàng, còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 25%.
II. Số cây hoa vàng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.
III. F1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng.
IV. Trong các cây hoa vàng ở F1, cây hoa vàng đồng hợp tử chiếm 25%.

Câu 7 [68682] - [Loga.vn]

Ở một loài thú, AA quy định chân cao; aa quy định chân thấp; Aa quy định chân cao ở con cái và quy định chân thấp ở con đực; BB quy định có râu, bb quy định không râu; cặp gen Bb quy định có râu ở đực và quy định không râu ở cái. Cho con đực chân cao, không râu giao phối với con cái chân thấp, có râu (P), thu đươc F1. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng không phát sinh đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 4 loại kiểu hình.
II. Ở F2, kiểu hình con đực chân cao, không râu chiếm tỉ lệ 1/16.
III. Ở F2, kiểu hình chân cao, có râu có 4 kiểu gen.
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 con cái chân cao, không râu ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/9.
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 8 [68681] - [Loga.vn]

Một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: 
♀ $\frac{AB}{ab}$ Dd × ♂ $\frac{AB}{ab}$ Dd, thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 4%. Biết không xảy ra đột biến, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F1 là đúng?
I. Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
II. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 30%.
III. Kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.
IV. Trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/99.

Câu 9 [68680] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, Alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai AA×
aa, thu được các hợp tử. Dùng cônsixin xử lí các hợp tử rồi cho phát triển thành cây hoàn chỉnh. Biết rằng chỉ có 50% hợp tử bị tứ bội hóa, còn lại ở dạng lưỡng bội. Các hợp tử phát triển bình thường và thể tứ bội giảm phân diễn chỉ cho giao tử 2n. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F2?
I. Các cây hoa trắng có kiểu gen giống nhau.
II. Có tối đa 12 loại kiểu gen.
III. Các cây hoa đỏ có tối đa 6 kiểu gen.
IV. Có 6,25% số cây hoa đỏ lưỡng bội thuần chủng.

Câu 10 [68679] - [Loga.vn]

Gen A có chiều dài 408 nm bị đột biến điểm trở thành alen a. Nếu alen a có 3101 liên kết hidro thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu alen a có tổng số 120 chu kì xoắn thì chứng tỏ đột biến thay thế cặp nucleotit.
II. Nếu alen A có 701 nucleotit loại G thì chứng tỏ đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T-A hoặc thay thế cặp X-G bằng cặp G-X.
III. Nếu alen A có 500 nuclêôtit loại A thì chứng tỏ đây là đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
IV. Nếu chuỗi polipeptit do alen a quy định tổng hợp ít hơn chuỗi polipeptit do alen A quy định 20 axit amin thì có thể đây là đột biến mất cặp nucleotit.

Câu 11 [68678] - [Loga.vn]

Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong một chuỗi thức ăn, sinh khối của mắt xích phía sau thường bé hơn sinh khối của mắt xích phía trước.
II. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.
III. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.
IV. Trong quá trình diễn thế sinh thái thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi.

Câu 12 [68677] - [Loga.vn]

Khi nói về hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các loài động vật có xương sống đều được xếp vào sinh vật tiêu thụ.
II. Tất cả các loài có khả năng quang hợp đều được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.
III. Một số loài động vật không xương sống cũng được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.
IV. Trong một lưới thức ăn, các động vật ăn thực vật hợp thành bậc dinh dưỡng cấp 1.

Câu 13 [68676] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình hình thành loài mới thường gắn liền với sự hình hình thành đặc điểm thích nghi mới.
II. Hình thành loài mới bằng cách li tập tính chỉ xảy ra ở các loài động vật.
III. Hình thành loài mới bằng con đường địa lí chủ yếu xảy ra ở các loài động vật, ít gặp ở các loài thực vật.
IV. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra phổ biến ở các loài xương xỉ và thực vật có hoa.

Câu 14 [68675] - [Loga.vn]

Lai hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu
gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 4%. Dự đoán nào sau đây phù hợp với phép lai trên?

Câu 15 [68674] - [Loga.vn]

Khi nói về phân li độc lập, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Sự phân li độc lập của các cặp gen diễn ra vào kì sau của giảm phân I.
II. Một tế bào có 3 cặp gen dị hợp thì quá trình phân li độc lập có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.
III. Sự phân li độc lập của các cặp gen có thể sẽ hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
IV. Trong quá trình phân bào nguyên phân, các cặp gen cũng phân li độc lập với nhau.

Câu 16 [68673] - [Loga.vn]

Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực và có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?
I. Có sự hình thành các đoạn Okazaki.
II. Nuclêôtit tự do được liên kết vào đầu 3' của mạch mới.
III. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình tái bản.
IV. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
V. Enzim ADN pôlimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN.
 

Câu 17 [68672] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện mối quan hệ đối kháng cùng loài?
I. Kí sinh cùng loài.
II. Quần tụ cùng loài.
III. Ăn thịt đồng loại.
IV. Cạnh tranh cùng loài về thức ăn, nơi ở.
 

Câu 18 [68671] - [Loga.vn]

Con người đã sử dụng loài ong mắt đỏ để tiêu diệt sâu đục thân lúa. Đây là ví dụ của hiện tượng nào sau đây?
 

Câu 19 [68670] - [Loga.vn]

Nhân tố nào sau đây làm xuất hiện các alen mới trong quần thể?
 

Câu 20 [68656] - [Loga.vn]

Nhà khoa học Menden đã tiến hành tạo dòng hoa đỏ thuần chủng bằng cách nào sau đây?
 

Câu 21 [68059] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai ♂AAaa × ♀Aaaa, thu được F1. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
 

Câu 22 [68048] - [Loga.vn]

Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 23 [68034] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây sẽ làm giảm độ pH của máu người?
 

Câu 24 [68029] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là sản phẩm của pha tối ?

Câu 25 [68026] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa hai loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại là mối quan hệ

Câu 26 [68025] - [Loga.vn]

Trong chu trình sinh địa hoá, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh
vào chu trình dinh dưỡng?
 

Câu 27 [67969] - [Loga.vn]

Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, ở kỉ nào sau đây xảy ra sự phát sinh thú và
chim?
 

Câu 28 [67967] - [Loga.vn]

Khi nói về bằng chứng giải phẩu so sánh, phát biểu nào sau đây sai?
 

Câu 29 [67966] - [Loga.vn]

Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được giống mới mang bộ nhiễm sắc thể song nhị bội?

Câu 30 [67965] - [Loga.vn]

Quần thể nào sau đây không cân bằng di truyền?
 

Câu 31 [67964] - [Loga.vn]

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là cơ thể thuần chủng?

Câu 32 [67963] - [Loga.vn]

Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Phép lai nào sau
đây luôn cho đời con có 1 loại kiểu hình?

Câu 33 [67962] - [Loga.vn]

Sử dụng phép lai nào sau đây có thể phát hiện được gen nằm trong tế bào chất?
A. Lai phân tích. B. Lai thuận nghịch. C. Tự thụ phấn. D. Lai tế bào.

Câu 34 [67961] - [Loga.vn]

Kiểu gen AA và kiểu gen Aa cùng quy định 1 kiểu hình, kiểu gen aa quy định kiểu hình khác. Hiện tượng này
được gọi là
A. tương tác bổ sung. B. tương tác cộng gộp. C. Trội hoàn toàn. D. Trội không hoàn

Câu 35 [67960] - [Loga.vn]

Loại đột biến nào sau đây làm giảm hàm lượng ADN trong nhân tế bào?
A. Tam bội. B. Lặp đoạn. C. Mất đoạn. D. Đảo đoạn.

Câu 36 [67942] - [Loga.vn]

Người bị hội chứng Đao có bộ NST là.
 

Câu 37 [67941] - [Loga.vn]

Hai bộ ba cùng mang thông tin mã hóa cho 1 loại axit amin. Hiện tượng này thuộc đặc điểm nào sau đây của
mã di truyền?
 

Câu 38 [67937] - [Loga.vn]

Một phân tử mARN có 1200 đơn phân và tỷ lệ A: U: G: X = 1: 3: 2: 4. Số nuclêôtit loại G của mARN này là
 

Câu 39 [67936] - [Loga.vn]

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ hoạt động của cơ quan nào sau đây ?
 

Câu 40 [67934] - [Loga.vn]

Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook