Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 9

ctvhoahoc2
3 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46592] - [Loga.vn]

Cho phả hệ

Cho biết mù màu liên kết giới tính, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Có thể biết được kiểu gen của 11 người.
 2. Người số 2 và người số 7 có kiểu gen giống nhau.
 3. Nếu người số 13 lấy chồng không bị bệnh thì xác suất con đầu lòng bị bệnh là 12,5%.
 4. Nếu người số 8 lấy chồng không bị bệnh thì xác suất con đầu lòng là con trai và bị bệnh là 25%.

Câu 2 [46589] - [Loga.vn]

Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp
gen Aa và Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn, trong đó có tần số alen A = 0,7; a = 0,3; B = 0,4; b = 0,6. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng?

 1. Quần thể này có 4 kiểu hình.
 2. Trong các kiểu gen của quần thể, số cá thể có kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ cao nhất.
 3. Quần thể này có 8 kiểu gen.
 4. Trong các kiểu gen của quần thể, số cá thể có kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ ít nhất.

Câu 3 [46588] - [Loga.vn]

Cho con đực (XY) có mắt trắng giao phối với con cái có mắt đỏ được F1
đồng loạt mắt đỏ. Các cá thể F1giao phối tự do, đời F2 thu được: 18,75% con
đực mắt đỏ; 25% con đực mắt vàng; 6,25% con đực mắt trắng; 37,5% con cái
mắt đỏ; 12,5% con cái mắt vàng. Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với con
cái mắt đỏ F2thì trong số các cá thể có kiểu hình mắt đỏ ở F3 tỉ lệ đực : cái là

Câu 4 [46586] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, môt tế bào của cơ thể có kiểu gen AB/ab dd XEY giảm phân bình thường sinh ra giao tử. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Luôn cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ như nhau.
 2. Nếu có giao tử ABdY thì sẽ không có giao tử abdY
 3. Loại giao tử ABdXEchiếm tỉ lệ 25%.
 4. Sinh ra giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50%.

Câu 5 [46584] - [Loga.vn]

Thực chất của tương tác gen là sự tương tác giữa sản phẩm của các gen
với nhau để cùng quy định một tính trạng. Giả sử có 2 gen A và B, trong đó
gen A quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit A; gen B quy định tổng hợp chuỗi
pôlipeptit B. Có bao nhiêu trường hợp sau đây được gọi là tương tác bổ sung
giữa 2 gen A và B?

 1. Chuỗi pôlipeptit của gen A ức chế sự phiên mã của gen B nên khi có A thì
  gen B không tổng hợp được chuỗi pôlipeptit.
 2. Chuỗi pôlipeptit cùa gen A tương tác với chuỗi pôlipeptit của gen B để tạo
  nên prôtêin hoàn chỉnh thực hiện chức năng sinh học.
 3. Chuỗi pôlipeptit của gen A trở thành enzim A, chuỗi pôlipeptit của gen B trở
  thành enzim B. Cà hai enzim này cùng xúc tác cho một chuỗi phản ứng được
  mô tà bằng sơ đồ: Tiền chất ->chất trung gian ->Sản phẩm ->Quy định
  tính trạng.
 4. Chuỗi pôlipeptit A quy định chức năng khác với chức năng của chuỗi
  pôlipeptit B.

Câu 6 [46582] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (kí hiệu cây P) tự thụ phấn, thu được F1có tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài; 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn; 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 1 cây thân thâp, hoa trắng, quả tròn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Cây P có kiểu gen Ad/aD Bb

(2) Nếu cho cây P lai phân tích thì ở đời con, kiểu hình thân cao, hoa trắng, quả dài chiếm tỉ lệ 25%.

(3) Đời F1 của phép lai trên có 6 kiểu gen.

(4) Không xảy ra hoán vị gen.

Câu 7 [46579] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp mà một tế bào
không phải là đơn bội có số nhiễm sắc thể là một số lẻ?

 1. Thể tam bội mà bộ nhiễm sắc thể đơn bộ là một số lẻ.
 2. Thể tứ bội mà bộ nhiễm sắc thể đơn bộ là một số lẻ.
 3. Thể không của loài lưỡng bội.
 4. Thể ba của loài lưỡng bội.
 5. Tế bào sinh dưỡng của châu chấu đực.

Câu 8 [46577] - [Loga.vn]

Mỗi phân tử Hêmôglôbin (Hb) là một prôtêin cấu trúc bậc IV gồm 2
chuỗi anpha và 2 chuỗi beta liên kết với nhau. Nếu axit amin thứ 6 của chuỗi beta là
glutamic bị thay bằng valin thì hồng cầu biến dạng thành hình lưỡi liềm. Cho
biết trên mARN có các bộ ba mã hoá cho các axit amin:

 • Valin: 5’-GUU-3’; 5’-GUX-3’; 5’-GUA-3’; 5’-GUG-3’.
 • Glutamic: 5’-GAA-3’; 5’-GAG-3’; Aspactic: 5’-GAU-3’; 5’-GAX-3’
 • Phân tích nào sau đây đúng về việc xác định dạng đột biến cụ thể xảy ra trong
  gen mã hoá chuỗi beta gây bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm?

  Câu 9 [46576] - [Loga.vn]

  Vì sao phụ nữ ờ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường dễ bị bệnh
  loãng xương?

  Câu 10 [46575] - [Loga.vn]

  Một cây cam có kiểu gen AaBBDd. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát
  biểu sau đây đúng?

  1. Nếu chiết cành thì có thể sẽ thu được các cây con mang kiểu gen AABBDD.
  2. Nếu lấy hạt để nảy mầm thành cây con thì có thể thu được cây con mang kiểu gen aaBBdd.
  3. Nếu muốn có được giống cam thuần chủng thì phải cho sinh sản hữu tính và chọn lọc.

  Nếu sử dụng phương pháp nuôi cấy mô thì luôn thu được các cây con mang kiểu gen AaBBDd

  Câu 11 [46574] - [Loga.vn]

  Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút. Giả sừ thời gian nghỉ của tâm nhĩ là
  0,07692 giây và của tâm thất là 0,06410 giây. Theo lí thuyết, tỉ lệ thời gian của
  các pha (tâm nhĩ co : tâm thất co : pha giản chung) trong chu kỳ tim của chuột là

  Câu 12 [46573] - [Loga.vn]

  Khi nói về tác dụng của hoocmôn glucocortioid của vỏ thượng thận và
  hoocmôn adrenalin của tuỷ thượng thận lên đường huyết, phát biểu nào sau đây sai?

  Câu 13 [46571] - [Loga.vn]

  Khi nói về hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

  Câu 14 [46570] - [Loga.vn]

  Trong một quần xã sinh vật gồm các loài sau: Cây gỗ lớn, cây bụi, cây
  cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa và hồ. Đại bàng và hổ ăn thú nhỏ, bọ
  ngựa và thú nhỏ ăn sâu ăn lá, hổ có thể bắt hươu làm thức ăn, cây gỗ, cây bụi,
  cây cỏ là thức ăn của hươu, sâu, bọ ngựa. Trong các nhận xét sau đây, có bao
  nhiêu nhận xét đúng?

  1. Hươu và sâu ăn lá cây đều thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1.
  2. Thú nhỏ, bọ ngựa và hổ đều là các sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
  3. Nếu sâu bị chết hết thì thú nhỏ và bọ ngựa sẽ bị thiếu thức ăn, không có thức ăn thay thế.
  4. Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt thì số lượng thú nhỏ sẽ tăng nhưng sau đó sẽ giảm về mức cân bằng.

  Câu 15 [46569] - [Loga.vn]

  Cho các đặc điểm sau:

  1. Số lượng cá thể của quần thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.
  2. Số lượng loài trong quần xã tăng làm gia tăng cạnh tranh khác loài dẫn tới làm giảm số lượng cá thể của quần thể.
  3. Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đồi của môi trường.
  4. Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của cá thể đực với cá thể cái ít.
  5. Môi trường suy giảm nguồn sống, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu của các cá thể trong quần thể.

  Khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiếu thì sẽ kéo theo bao nhiêu những đặc điểm diễn ra tiếp theo?

  Câu 16 [46568] - [Loga.vn]

  Trong các bằng chứng sau đây, những bằng chứng nào được xem là bằng
  chứng tiến hoá trực tiếp?

  1. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa vẫn còn di tích của nhụy.
  2. Xác voi ma mut được tìm thấy trong các lớp băng.
  3. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương
   tự nhau.
  4. Xác sâu bọ sống trong các thời đại trước còn để lại trong nhựa hổ phách.
  5. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.
  6. Những đốt xương sống của khủng long được tìm thấy trong các lớp đất đá.

  Câu 17 [46567] - [Loga.vn]

  Biến dị tổ hợp là loại biến dị được hình thành do sự tổ hợp lại các gen sẵn có
  ở bố mẹ. Có bao nhiêu quá trình sau đây là cơ chế tạo nên các biến dị tổ hợp?

  1. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân.
  2. Sự nhân đôi của các gen trong phân bào nguyên phân.
  1. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit khác nguồn gốc trong cặp
   NST tương đồng.
  2. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit cùng nguồn gốc trong cặp
   NST tương đồng.

  Câu 18 [46566] - [Loga.vn]

  Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại X chiếm 12% và trên
  mạch 1 của ADN có A=G=20%tổng số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ các loại
  nuclêôtit A:T:G:X trên mạch 1 của ADN là

  Câu 19 [46563] - [Loga.vn]

  Khi nói về ý nghĩa của hiện tượng cấu trúc của 2 tâm thất ở người không
  giống nhau, phát biểu nào sau đây
  sai?

  Câu 20 [46562] - [Loga.vn]

  Cơ chế đóng mở khí khổng là do

  Câu 21 [46561] - [Loga.vn]

  Trong các mối quan hệ sinh thái sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ không
  gây hại cho các loài tham gia?

  1. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.
  2. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.
  3. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.
  4. Cây tầm gửi sổng trên tán các cây trong rừng.
  5. Loài kiến sống trên cây kiến.

  Câu 22 [46560] - [Loga.vn]

  Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu
  nào sau đây là đúng?

  Câu 23 [46559] - [Loga.vn]

  Khi trong một sinh cảnh cùng tồn tại nhiều loài gần nhau về nguồn gốc
  và có chung nguồn sống thì sự cạnh tranh giữa các loài sẽ

  Câu 24 [46557] - [Loga.vn]

  Ở ngô, có 3 cặp gen (Aa; Bb; Dd) thuộc các NST khác nhau, tác động
  qua lại cùng quy định màu sắc hạt. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3
  alen trội A, B, D cho hạt có màu đỏ; kiểu gen có mặt A và B nhưng vắng mặt
  gen D cho kiểu hình vàng, các kiểu gen còn lại đều cho hạt màu trắng. Trong
  các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

  1. P: AaBbDd . AAbbDd tạo ra F1 theo lí thuyết, tỉ lệ hạt màu trắng ở F1là 0,625.
  2. Có tất cả 15 kiều gen quy định kiểu hình trắng.
  3. P: AABBdd. AAbbDD tạo ra F1 tự thụ phấn thu được F2có tỉ lệ kiểu hình là F2 9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng.
  4. P: AABBDD .aabbDD tạo ra F1 tự thụ phấn thu được F2có tỉ lệ kiểu
   hình là 9 đỏ : 7 trắng.

  Câu 25 [46556] - [Loga.vn]

  Khi nói về bộ ba mở đầu ở trên mARN, phát biểu nào sau đây đúng?

  Câu 26 [46555] - [Loga.vn]

  Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây

  (1) AaaaBBbb AAAABBBb. (2) AaaaBBBB AaaaBBbb.

  (3) AaaaBBbb AAAaBbbb. (4) AAAaBbbb AAAABBBb.

  (5) AAAaBBbb Aaaabbbb. (6) AAaaBBbb AAaabbbb.

  Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả
  năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu
  phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8 : 4 : 4 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1?

  Câu 27 [46552] - [Loga.vn]

  Có bao nhiêu yếu tố sau đây giúp hỗ trợ dòng máu trong tĩnh mạch chảy
  về tim?

  1. Hệ thống van trong tĩnh mạch;
  2. Hoạt động co bóp của tim;
  3. Sự đóng mở của van tim;
  4. Hoạt động của các cơ bao quanh mạch máu.
  5. Hoạt động cử động hô hấp của các cơ lồng ngực.

  Câu 28 [46550] - [Loga.vn]

  Quá trình quang hợp có 2 pha là pha sáng và pha tối. Pha tối sử dụng loại
  sản phẩm nào sau đây của pha sáng?

  Câu 29 [46549] - [Loga.vn]

  Hệ sinh thái nào sau đây có tính đa dạng sinh học cao nhất?

  Câu 30 [46547] - [Loga.vn]

  Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?

  Câu 31 [46546] - [Loga.vn]

  Các nhà khoa học cho rằng trong quá trình phát sinh sự sống, ARN là vật
  chất mang thông tin di truyền chứ không phải là ADN. Cơ sở để đưa ra nhận
  định này là

  Câu 32 [46545] - [Loga.vn]

  Cơ quan tương tự là những cơ quan

  Câu 33 [46544] - [Loga.vn]

  Kiểu gen nào sau đây khi giảm phân bình thường sẽ cho 4 loại giao tử?

  Câu 34 [46542] - [Loga.vn]

  Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,4. Theo lí
  thuyết, tần số kiểu gen AA là

  Câu 35 [46541] - [Loga.vn]

  Khi nói về thoái hoá giống, phát biểu nào sau đây là đúng?

  Câu 36 [46539] - [Loga.vn]

  Trên phân tử ADN có bazơ nitơ timin (T*) trở thành dạng hiếm thì qua
  quá trình nhân đôi sẽ gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X. Sơ đồ nào
  sau đây mô tả đúng cơ chế gây đột biến làm thay thế cặp A-T băng cặp G-X
  của bazơ nitơ dạng hiếm?

  Câu 37 [46537] - [Loga.vn]

  Sinh sản vô tính theo hình thức phân mảnh thường gặp ở những nhóm
  động vật nào sau đây?

  Câu 38 [46535] - [Loga.vn]

  Thụ tinh ở thực vật có hoa là:

  Câu 39 [46534] - [Loga.vn]

  Hệ đệm bicacbônat Na2CO3/NaHCO3 có vai trò nào sau đây?

  Câu 40 [46357] - [Loga.vn]

  Trong các biểu hiện sau đây, biểu hiện nào thuộc về triệu chứng thiếu
  nguyên tố đồng (Cu) của cây?

  Đánh giá, bình luận
  Không có đánh giá nào.
  Bình luận Loga
  0 bình luận
  user-avatar
  Bình luận Facebook