Chi tiết đề thi

Đề thanh thuỷ

1234567
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4579] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm là $f'\left( x \right)=\left( {{x}^{2}}-1 \right){{\left( x-\sqrt{3} \right)}^{2}}.$ Số điểm cực trị của hàm số này là:

Câu 2 [5222] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}-3\text{x}-2}{{{x}^{2}}+3\text{x}+2}$ là:

Câu 3 [7254] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{2}{x-5}.\] Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

Câu 4 [31413] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=a{{x}^{4}}+bx+c\left( a\ne 0 \right)\] có 1 cực tiểu và 2 cực đại khi và chỉ khi:

Câu 5 [20292] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng  ?

Câu 6 [34111] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có điểm cực đại là \[A(-2;2)\], điểm cực tiểu là \[B(0;-2)\]. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình \[a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d=m\] có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 7 [4504] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định, liên tục trên R và có đồ thị như hình bên:

Đồ thị nào dưới đây là đồ thị hàm số \[y=f\left( x \right)+1\]?

Câu 8 [26314] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\left( 1;3 \right)?$ 

Câu 9 [28188] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+mx$ có cực trị khi:

Câu 10 [28064] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?

Câu 11 [68869] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $f\left( \left| \frac{3\sin x-\cos x-1}{2\cos x-\sin x+4} \right| \right)=f\left( {{m}^{2}}+4m+4 \right)$ có nghiệm?

Câu 12 [68000] - [Loga.vn]

Câu 13 [16695] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,74 gam hỗn hợp chất X ta chỉ thu được những thể tích bằng nhau của khí CO2 và hơi nước trong đó có 0,672 lít CO2 (đktc), cho tỉ khối hơi của X so với heli bằng 18,5. Cho 0,74 gam X vào 100 mL dung dịch NaOH 1M (d = 1,0354 g/mL). Đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, sau đó nâng nhiệt độ từ từ cho bốc hơi đến khô, làm lạnh cho toàn bộ phần hơi ngưng tụ hết, sau thí nghiệm ta thu được chất rắn khan Y và chất lỏng ngưng tụ Z (mZ = 100 gam). Khối lượng chất rắn Y và công thức cấu tạo của X là

Câu 14 [49410] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+(m-2)x+11$ có hai điểm cực trị trái dấu là:

Câu 15 [26073] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{3x+2}{x+1}$ trên đoạn [0;2] có giá trị lớn nhất M bằng:

Câu 16 [29481] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\] chỉ có một điểm cực trị là điểm có tọa độ \[\left( 0;-1 \right)\] thì b và c thỏa mãn điều kiện nào ?

Câu 17 [36245] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $y=\frac{m\text{x}-2}{m-2\text{x}}$ nghịch biến trên khoảng

Câu 18 [15145] - [Loga.vn]

Trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình \[{{u}_{A}}={{u}_{B}}=2\cos \left( 20\pi t \right)mm\]. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở trên mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

     A.                     B. 1 mm.                       C. 2 mm.                       D. 0 mm.

Câu 19 [41093] - [Loga.vn]

 Hàm số $y=\frac{-2x+1}{x-3}$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 20 [26193] - [Loga.vn]

Gọi $M$ và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right)=2x-4\sqrt{6-x}$ trên $\left[ -3;6 \right]$. Tổng $M+m$ có giá trị là:

Câu 21 [16322] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to với số cặp cực là p. Khi rô to quay đều với tốc độ n vòng/s thì suất điện động của máy 

Câu 22 [64664] - [Loga.vn]

Câu 23 [804] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$ tại điểm có hoành độ bằng 3 là:

Câu 24 [23053] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số \[y=x+\sqrt{2{{x}^{2}}+1}\] là:

Câu 25 [15822] - [Loga.vn]

Tìm m lớn nhất để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( 4m-3 \right)x+2017$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 26 [31758] - [Loga.vn]

Hàm số

Câu 27 [16743] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

Câu 28 [20430] - [Loga.vn]

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 29 [5672] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}+3x+2.\] Mệnh đề nào dưới đây là đúng ? 

Câu 30 [5252] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Hỏi (C) là đồ thị của hàm số nào ?


Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook