Chi tiết đề thi

đề thi của ngân

phamhongngan172zzz
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [213] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)={{e}^{x}}(1+{{e}^{-x}}).$

Câu 2 [24446] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục và có đồ thị như hình bên. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho và trục Ox. Quay hình phẳng D quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích V được xác định theo công thức ?Câu 3 [15561] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right]$. Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right),$ trục hoành và hai đường thẳng $x=a,x=b\left( a

Câu 4 [3478] - [Loga.vn]

Cho parabol $\left( P \right):y={{x}^{2}}+2$ và hai tiếp tuyến của $\left( P \right)$ tại các điểm $M\left( -1;3 \right)$ và $N\left( 2;6 \right).$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $\left( P \right)$ và hai tiếp tuyến đó bằng:

Câu 5 [271] - [Loga.vn]

Biết  \[\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{(1+x)\cos 2xdx}=\frac{1}{a}+\frac{\pi }{b}\] (với a,b là các số hữu tỉ) ,giá trị của  $a.b$ là

Câu 6 [31764] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s=12{{t}^{2}}-2{{t}^{3}}+3$ trong đó t là khoảng  thời gian (tính bằng giây) mà chất điểm bắt đầu chuyển động. Tính thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

Câu 7 [15806] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động theo quy luật \[S=\text{ }6{{t}^{2}}-{{t}^{3}}\] vận tốc \[v\left( m/s \right)\] của chuyển động đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t\left( s \right)$ bằng

Câu 8 [13474] - [Loga.vn]

Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $\left( H \right):y = \frac{{x - 1}}{{x + 1}}$ và các trục tọa độ. Khi đó giá trị của S bằng

Câu 9 [11869] - [Loga.vn]

Gọi $S$ là diện tích miền hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ dưới đây. Công thức tính $S$ là

Câu 10 [1873] - [Loga.vn]

Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay quanh trục Ox h̀ình phẳng giới hạn bới đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}{{e}^{x}},$ trục hoành và đường thẳng $x=1$ là:

Câu 11 [3524] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{1}{3} \right\}$thỏa mãn $f'\left( x \right)=\frac{3}{3x-1},f\left( 0 \right)=1$ và $f\left( \frac{2}{3} \right)=2.$ Giá trị của biểu thức $f\left( -1 \right)+f\left( 3 \right)$ bằng:

Câu 12 [33254] - [Loga.vn]

Biết    với a, b là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 13 [43760] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{3}^{x}}.$

Câu 14 [45632] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{1}^{e}{\frac{\left( x+1 \right)\ln x+2}{1+x\ln x}dx}=a.e+b.\ln \left( \frac{e+1}{e} \right)$ trong đó a, b là các số nguyên. Khi đó, tỷ số $\frac{a}{b}$ là:

Câu 15 [4423] - [Loga.vn]

Cho $\int\limits_{-1}^{5}{f\left( x \right)dx=4.}$ Tính $I=\int\limits_{-1}^{5}{f\left( 2x+1 \right)dx}$.

Câu 16 [29865] - [Loga.vn]

Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường \[y=f\left( x \right),\]trục Ox và hai đường thẳng \[x=a,x=b\] xung quanh trục Ox.

Câu 17 [26254] - [Loga.vn]

Nếu $\int{f\left( x \right)dx}=\frac{1}{x}+\ln \left| 5x \right|+C$ với  thì hàm số $f\left( x \right)$ là      

Câu 18 [16557] - [Loga.vn]

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{1}{x+1}$ là

   

Câu 19 [24438] - [Loga.vn]

Cho $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}.$ Giá trị của biểu thức $F'\left( 4 \right)$ là:

Câu 20 [30921] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc  v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t(h)

 có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I(2;5) và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook