Chi tiết đề thi

đề thi giữa học kì 1

Tragiang9202
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [34695] - [Loga.vn]

Phương trình $2{{\cos }^{2}}x=1$ có số nghiệm trên đoạn là:

Câu 2 [26328] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số ${{\sin }^{2}}x+\sin x\cos x=m$ có nghiệm.

Câu 3 [44778] - [Loga.vn]

Phương trình $c\text{os}3x-c\text{os}2x+9\sin x-4=0$ trên khoảng có tổng các nghiệm là

Câu 4 [26788] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình$y=5\cos x-m\sin x=m+1$  có nghiệm.

Câu 5 [43876] - [Loga.vn]

Giải phương trình $\sqrt{3}\tan 2x-3=0.$

Câu 6 [29874] - [Loga.vn]

Phương trình $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là:

Câu 7 [23094] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=-t\text{anx}$ là:

Câu 8 [3590] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác \[{{\cos }^{2}}x-\cos x=0\] thỏa mãn điều kiện \[0

Câu 9 [26257] - [Loga.vn]

Cho \[\text{tanx=}\frac{1}{2}.\] Tính $\tan \left( x+\frac{\pi }{4} \right)$ 

Câu 10 [26210] - [Loga.vn]

Phương trình lượng giác: $2\cos x+\sqrt{2}=0$ có nghiệm là:

Câu 11 [27428] - [Loga.vn]

Phương trình $2\cos x+\sqrt{2}=0$ có tất cả các nghiệm là:

Câu 12 [20305] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $y=\sqrt{\cos 2x}$ bằng:

Câu 13 [5234] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\frac{\cos 2x+3\sin x-2}{\cos x}=0$ là:

Câu 14 [26492] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định  D của hàm số $y=\sqrt{\frac{1-\operatorname{s}\text{inx}}{1+\operatorname{s}\text{inx}}}.$ 

Câu 15 [810] - [Loga.vn]

Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của hàm số $y=\frac{3\sin x-co\text{sx}-4}{2\sin x+co\text{sx}-3}$ .

Câu 16 [47888] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của số hạng chứa \[{{x}^{15}}\] trong khai triển ${{\left( 2{{x}^{3}}-3 \right)}^{n}}$ thành đa thức, biết $n$ là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức $A_{n}^{3}+C_{n}^{1}=8C_{n}^{2}+49$.

Câu 17 [31993] - [Loga.vn]

Cho số tự nhiên n thỏa mãn $C_{n}^{2}+A_{n}^{2}=9n.$  Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 18 [29262] - [Loga.vn]

Thầy \[X\] có \[15\] cuốn sách gồm $4$ cuốn sách toán, $5$ cuốn sách lí và $6$ cuốn sách hóa. Các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy \[X\] chọn ngẫu nhiên $8$ cuốn sách để làm phần thưởng cho một học sinh. Tính xác suất để số cuốn sách còn lại của thầy \[X\] có đủ $3$ môn.

Câu 19 [7230] - [Loga.vn]

Tính số cách rút ra đồng thời hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con.

Câu 20 [30053] - [Loga.vn]

Cho

là các số nguyên dương. Mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 21 [37931] - [Loga.vn]

Trong một cuộc thi có \[10\] câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có \[4\] phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời đúng thì thí sinh sẽ được cộng \[5\] điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ \[1\] điểm. Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được \[26\] điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn duy nhất một phương án trả lời . (chọn giá trị gần đúng nhất).

Câu 22 [33890] - [Loga.vn]

Cho 8 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên?

Câu 23 [40159] - [Loga.vn]

Công thức tính số tổ hợp là:

Câu 24 [47844] - [Loga.vn]

Có 16 tấm bìa ghi 16 chữ “HỌC”, “ĐỂ”, “BIẾT”, “HỌC”, “ĐỂ”, “LÀM”, “HỌC”, “ĐỂ”, “CHUNG”, “SỐNG”, “HỌC”, “ĐỂ”, “TỰ”, “KHẲNG”, “ĐỊNH”, “MÌNH”. Một người xếp ngẫu nhiên 16 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để xếp các tấm bìa được dòng chữ “ HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH”.

Câu 25 [16551] - [Loga.vn]

Số các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4 là

   

Câu 26 [34736] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

Câu 27 [27924] - [Loga.vn]

Xếp ngẫu nhiên 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ ngồi xung quanh một bàn tròn. Xác suất để các học sinh nữ luôn ngồi cạnh nhau là:

Câu 28 [31336] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu cách chia 8 đồ vật khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 đồ vật và hai người còn lại mỗi người được 3 đồ vật ?

Câu 29 [44664] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau đươc lập từ các chữ số $1,2,3,4,5,6?$

Câu 30 [40364] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $A_{n}^{3}=20n$ là:

Câu 31 [41132] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho đường tròn $\left( C \right)$ có phương trình ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}=4.$ Hỏi phép vị tự tâm $O$ tỉ số $-2$ biến đường tròn $\left( C \right)$ thành đường tròn nào sau đây ?

Câu 32 [30735] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d:3x-y+2=0.$ Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay $-{{90}^{0}}.

Câu 33 [27357] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{v}=\left( 1;3 \right)$ biến điểm $A\left( 2;1 \right)$ thành điểm nào trong các điểm sau:


Câu 34 [34702] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ cho đường thẳng $\Delta :x+2y-6=0.$ Viết phương trình đường thẳng $\Delta '$ là ảnh của đường thẳng $\Delta $ qua phép quay tâm $O$ góc ${{90}^{\circ }}$.

Câu 35 [31450] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều \[S.ABCD.\] Gọi O là giao điểm của AC và BD. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 36 [27328] - [Loga.vn]

Ảnh của \[M\left( -2;3 \right)\] qua phép đối xứng trục \[\Delta :x+y=0\] là

Câu 37 [30255] - [Loga.vn]

Cho đường thẳng (d) có phương trình \[4x+3\text{ }y-5=0\] và đường thẳng

có phương trình \[x+2\text{ }y-5=0.\] Phương trình đường thẳng (d') là ảnh của (d) qua phép đối xứng trục

là:

Câu 38 [26791] - [Loga.vn]

 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $\left( {{d}_{1}} \right):y=2x-3y+1=0$ và $\left( {{d}_{2}} \right):x+y-2=0.$ Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến ${{d}_{1}}$ thành ${{d}_{2}}$.

Câu 39 [24538] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ $\overline{v}=\left( 3;3 \right)$ và đường tròn $\left( C \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x+4y-4=0.$

Ảnh của (C) qua phép tịnh tiến vectơ $\overline{v}$ là đường tròn nào ?

Câu 40 [24939] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto $\overrightarrow{v}=\left( -3;2 \right)$ biến điểm $A\left( 1;3 \right)$ thành điểm A’ có tọa độ:

Câu 41 [29091] - [Loga.vn]

Cho \[\overrightarrow{v}=\left( -4;2 \right)\] và đường thẳng \[\Delta :2x-y-5=0\]. Tìm phương trình đường thẳng \[\Delta '\] là ảnh của \[\Delta \] qua  \[{{T}_{\overrightarrow{v}}}\].

Câu 42 [44683] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm \[M\left( l;2 \right).\] Phép tịnh tiến theo vecto \[\overrightarrow{u}=\left( -3;4 \right)\] biến điểm M thành điểm M' có tọa độ là:

Câu 43 [23898] - [Loga.vn]

Trong các chữ cái “H, A, T, R, U, N, G” có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng.

Câu 44 [35372] - [Loga.vn]

Cho phép vị tự tâm O biến điểm A thành điểm B sao cho $OA=2OB.$ Khi đó tỉ số vị tự là:

Câu 45 [27977] - [Loga.vn]

Tìm ảnh của đường tròn $(C):{{\left( x+2 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}=4$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{v}\left( 1;2 \right)$ .

Câu 46 [40145] - [Loga.vn]

Cho hai đường thẳng \[a\text{ }v\grave{a}\text{ }b\] chéo nhau.Có bao nhiêu mặt phẳng chứa \[a\] và song song với $b?$

Câu 47 [41551] - [Loga.vn]

Trong không gian, tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Câu 48 [40362] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 49 [44074] - [Loga.vn]

Trong không gian cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Đường thẳng c cắt cả hai đường a và b. Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

(I) a, b, c luôn đồng phẳng

(II) a, b đồng phẳng

(III) a, c đồng phẳng

Câu 50 [40566] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook