Chi tiết đề thi

đề thi hóa 12

vuvan
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20454] - [Loga.vn]

Cho vào ống nghiệm sạch khoảng 5ml chất hữu cơ X, 1ml dung dịch NaOH 30% và 5ml dung dịch CuSO4 2%, sau đó lắc nhẹ, thấy ống nghiệm xuất hiện màu tím đặc trưng. Chất X là

Câu 2 [5491] - [Loga.vn]

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

Câu 3 [32882] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 4 [35893] - [Loga.vn]

Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch
 

Câu 5 [11427] - [Loga.vn]

Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là:

Câu 6 [11471] - [Loga.vn]

Để điều chế Ag từ quặng chứa Ag2S bằng phương pháp thủy luyện người ta cần dùng thêm

Câu 7 [35262] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: 

Câu 8 [29393] - [Loga.vn]

Những tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi nguyên nhân nào?

Câu 9 [27056] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

Câu 10 [38209] - [Loga.vn]

Phương trình hóa học nào sau đây sai?
 

Câu 11 [52335] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là ?

Câu 12 [18817] - [Loga.vn]

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Câu 13 [20446] - [Loga.vn]

Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Câu 14 [35121] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 9,76 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Mg, MgCO3 trong dung dịch chứa 0,43 mol KHSO4 và 0,05 mol HNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm CO2, NO và 0,05 mol H2. Dung dịch Z sau phản ứng chỉ chứa m gam các muối trung hòa. Giá trị của m là:
 

Câu 15 [24625] - [Loga.vn]

Hòa tan m gam hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn và Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm (m – 2) gam. Khối lượng (gam) của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là

Câu 16 [20444] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 loãng (dùng dư) thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5; đo đktc). Giá trị của m là

Câu 17 [11050] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau hòa tan được kim loại Cu?

Câu 18 [14756] - [Loga.vn]

Trong số các kim loại sau: Cr, Fe, Cu, Ag. Kim loại bị thụ động hóa khi tiếp xúc với HNO3 đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội là:    

Câu 19 [38278] - [Loga.vn]

Kim loại M có thể điều chế được bằng các phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân. M là

Câu 20 [20556] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và rắn Z gồm hai kim loại. Nhận định nào sau đây là sai?

      

Câu 21 [35511] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là
 

Câu 22 [28564] - [Loga.vn]

Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Câu 23 [11428] - [Loga.vn]

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất có ký hiệu hóa học là:

Câu 24 [24045] - [Loga.vn]

Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra:

Câu 25 [18829] - [Loga.vn]

Một miếng kim loại bằng bạc bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, ta có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau đây để loại bỏ tạp chất ra khỏi tấm kim loại bằng bạc

Câu 26 [28563] - [Loga.vn]

Chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là

Câu 27 [33007] - [Loga.vn]

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, ZnO, Fe2O3 nung nóng, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn có chứa đồng thời

Câu 28 [30701] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
 

Câu 29 [6940] - [Loga.vn]

Tính chất hóa học chung của kim loại là

Câu 30 [33694] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook