Chi tiết đề thi

Đề thi học kì Hóa 12 Sở Bến Tre 2018

ctvloga220
6 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52237] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đồi thành màu xanh?

Câu 2 [52236] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Câu 3 [52235] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với H2O là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là

Câu 4 [52234] - [Loga.vn]

Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

Câu 5 [52233] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2 thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MYZ). Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là:

Câu 6 [52232] - [Loga.vn]

Cho hai chất hữu cơ X, Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no, mạch hở, có một nhóm cacboxyl và một nhóm amino. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm cháy có tổng khối lượng 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn thu được là:

Câu 7 [52231] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

Câu 8 [52230] - [Loga.vn]

Đồng phân của glucozơ là

Câu 9 [52229] - [Loga.vn]

Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

Câu 10 [52228] - [Loga.vn]

Este nào dưới đây có tỉ khối hơi so với oxi là 2,75?

Câu 11 [52226] - [Loga.vn]

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

Câu 12 [52225] - [Loga.vn]

Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi đề lâu ngày?

Câu 13 [52224] - [Loga.vn]

Dầu chuối là este có tên Isoamyl axetat, được điều chế từ:

Câu 14 [52223] - [Loga.vn]

So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: axit propionic (1). axeton (2), metyl íbmat (3). propan-l-ol (4)

Câu 15 [52222] - [Loga.vn]

Công thức của triolein là

Câu 16 [52221] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH2-COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 17 [52220] - [Loga.vn]

Một este có CTPT là C2H4O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây?

Câu 18 [52219] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?

Câu 19 [52218] - [Loga.vn]

Tơ nilon-6,6 thuộc loại

Câu 20 [52216] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một lượng cao su buna-N với lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ moỉ mỗi loại monome trong cao su đã cho là:

Câu 21 [52214] - [Loga.vn]

Phân tử khối trung bình của PE là 420000 đvC. Hệ số polime hoá của PE là

Câu 22 [52213] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

Câu 23 [52212] - [Loga.vn]

Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là:

Câu 24 [52211] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol. số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

Câu 25 [52210] - [Loga.vn]

Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung địch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là

Câu 26 [52209] - [Loga.vn]

Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thỉ khối lượng Ag thu được tối đa là:

Câu 27 [52208] - [Loga.vn]

1 mol a-amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là

Câu 28 [52207] - [Loga.vn]

y chất nào sau đây được xếp theo thứ tự lực bazơ tăng dần:

Câu 29 [52206] - [Loga.vn]

Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng họp

Câu 30 [52205] - [Loga.vn]

Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu

Câu 31 [52204] - [Loga.vn]

Công thức cấu tạo của glyxin là:

Câu 32 [52203] - [Loga.vn]

Câu 33 [52202] - [Loga.vn]

Glucozơ không thuộc loại:

Câu 34 [52201] - [Loga.vn]

Câu 35 [52200] - [Loga.vn]

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu 36 [52199] - [Loga.vn]

Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

Câu 37 [52198] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: K, Ag, Cu, Al. số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Câu 38 [52197] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

Câu 39 [52196] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Mg, Cu, Fe, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nht

Câu 40 [52195] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook