Chi tiết đề thi

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019

vohoangnhan06
5 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [26231] - [Loga.vn]

Đồ thị sau là đồ thị của hàm số nào ?


Câu 2 [16501] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 3 [39093] - [Loga.vn]

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{{{x}^{2}}+1}.$

Câu 4 [5248] - [Loga.vn]

Cho các hàm số

$\left( I \right):y={{x}^{2}}+3;\left( II \right):{{x}^{3}}+3{{\text{x}}^{2}}+3\text{x}-5;\left( III \right):y=x-\frac{1}{x+2};\left( IV \right):y={{\left( 2\text{x}+1 \right)}^{7}}.$ Các hàm số không có cực trị là:

Câu 5 [29283] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-\frac{5}{2}{{x}^{2}}-6x+\frac{481}{27}.$ Số các tiếp tuyến với đồ thị hàm số song song với đường thẳng $y=2x-\frac{7}{3}$ là:

Câu 6 [15871] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit đơn chức, no, mạch hở A cần 17,92 lít O2 (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử của A là

Câu 7 [27184] - [Loga.vn]

 Đồ thị hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có hai điểm cực trị $A\left( 1;-7 \right),B\left( 2;-8 \right).$ Tính $y\left( -1 \right)?$ 

Câu 8 [52893] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\log \left( -{{x}^{2}}-2x+3 \right)$ là

Câu 9 [617] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA, SD và AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 10 [4600] - [Loga.vn]

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=1+\frac{2x+1}{x+2}$ có phương trình là:

Câu 11 [27913] - [Loga.vn]

Cho đồ thị (C): $y=\frac{x+2}{x-1}$, tiếp tuyến với đồ thị (C ) tại một điểm bất kì thuộc (C ) luôn tạo với hai đường tiệm cận của (C ) một tam giác có diện tích không đổi. Diện tích đó bằng:

Câu 12 [20201] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: saccarozo, glucozo, etyl fomat, xenlulozo, fructozo, tripanmitin, số chất tham gia phản ứng thủy phân là

Câu 13 [35405] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong $4$ hàm số dưới đây có đồ thị như trong hình vẽ ?

Câu 14 [26107] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-3x+3 \right)$ có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Câu 15 [34070] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}+3\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 16 [36239] - [Loga.vn]

Gọi D là tập xác định của hàm số $y={{\left( \frac{x+3}{2-x} \right)}^{\sqrt{2}}}.$ Có tất cả bao nhiêu số nguyên thuộc miền D ?

Câu 17 [16020] - [Loga.vn]

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1 : 2 vào nước dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Câu 18 [196] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng $\left( P \right):3x-2y+z+2=0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

Câu 19 [31413] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=a{{x}^{4}}+bx+c\left( a\ne 0 \right)\] có 1 cực tiểu và 2 cực đại khi và chỉ khi:

Câu 20 [41064] - [Loga.vn]

Giá trị của m để hàm số $y=\frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên $\left( -\infty ;1 \right)$ là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook