Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ctvloga224
12 lượt thi
Sinh Học
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52750] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm, người ta xác định được lượng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây trong cùng một đơn vị thời gian như sau:

Cây

A

B

C

D

Lượng nước hút vào

25g

31g

32g

30g

Lượng nước thoát ra

27g

29g

34g

33g

Theo suy luận lí thuyết, cây nào không bị héo?

Câu 2 [52768] - [Loga.vn]

Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

Câu 3 [52774] - [Loga.vn]

Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua mang?

Câu 4 [52775] - [Loga.vn]

Ở trong hệ dẫn truyền tim, khi bó Hiss nhận được kích thích thì sẽ truyền đến bộ phận nào sau đây?

Câu 5 [52776] - [Loga.vn]

Trong quá trình nhân đôi ADN, quá trình nào sau đây không xảy ra:

Câu 6 [52778] - [Loga.vn]

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen thuần chủng?

Câu 7 [52781] - [Loga.vn]

Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen a là:

Câu 8 [52787] - [Loga.vn]

Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDdEe để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần?

Câu 9 [52792] - [Loga.vn]

Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 10 [52796] - [Loga.vn]

Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thực vật bắt đầu di cư lên cạn ở đại nào sau đây?

Câu 11 [52840] - [Loga.vn]

Các cây thông nhựa liền rễ sẽ hút được nhiều dinh dưỡng khoáng hơn so với các cây thông nhựa sống riêng lẽ là ví dụ về mối quan hệ nào sau đây?

Câu 12 [52842] - [Loga.vn]

Chấy hút máu của trâu. Mối quan hệ giữa chấy và trâu thuộc dạng nào sau đây?

Câu 13 [52845] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm tách chiết sắc tố quang hợp từ lá cây, phát biểu nào sau đây đúng

Câu 14 [52846] - [Loga.vn]

Khi nói về đặc điểm của hệ tuần hoàn hở, phát biểu nào sau đây đúng

Câu 15 [53024] - [Loga.vn]

Loại đột biến nào sau đây có thể được phát sinh do rối loạn phân li ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử hoặc do rối loạn giảm phân ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái?

Câu 16 [53025] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng

Câu 17 [53027] - [Loga.vn]

Một cơ thể khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử AB chiếm tỉ lệ 5%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen lần lượt là:

Câu 18 [53031] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử?

Câu 19 [53033] - [Loga.vn]

Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 1000 ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá thể trong quần thể là 0,5 cá thể/ha. Đến cuối năm thứ hai, đếm được số lượng cá thể là 650 cá thể. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể là 10%/năm. Trong điều kiện không có di - nhập cư, tỉ lệ sinh sản của quần thể là bao nhiêu?

Câu 20 [53035] - [Loga.vn]

Trong các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia?

I.Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.

II.Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

III.Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

IV.Giun sán sống trong ruột lợn.

Câu 21 [53036] - [Loga.vn]

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Chất AlPG được sử dụng để tái tạo chất APG.

II.Nếu không có CO2 thì lục lạp sẽ tích lũy nhiều APG.

III.Nếu không có ánh sáng thì lục lạp sẽ tích lũy nhiều AlPG.

IV.Glucôzơ được tổng hợp từ chất AlPG.

Câu 22 [53038] - [Loga.vn]

Khi nói về cân bằng nội môi, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I.Bị bệnh hở van tim thì thường dẫn tới làm tăng huyết áp.

II.Nín thở sẽ làm tăng nhịp tim nên sẽ làm tăng độ pH của máu.

III.Hồi hộp, lo âu sẽ làm tăng huyết áp.

IV.Khi lượng đường trong máu tăng thì sẽ làm tăng huyết áp.

Câu 23 [53039] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm mất cân bằng gen trong hệ gen của tế bào.

II.Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

III.Tất cả các đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể đều làm tăng cường sự biểu hiện của tính trạng. I

IV.Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều không làm thay đổi độ hình thái của nhiễm sắc thể.

Câu 24 [53144] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá xẻ, hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó có 15% số cây lá nguyên, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I.Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 20cM.

II.F1 có 5% số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng.

III.F1 có 40% số cây lá xẻ, hoa đỏ.

IV.F1 có 2 kiểu gen quy định kiểu hình lá xẻ, hoa đỏ.

Câu 25 [53145] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Nếu không có đột biến, không có di – nhập gen thì quần thể không có thêm alen mới.

II.Nếu không có chọn lọc tự nhiên thì tần số alen của quần thể vẫn có thể bị thay đổi.

III.Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không bị thay đổi.

IV.Trong những điều kiện nhất định, chọn lọc tự nhiên có thể tác động trực tiếp lên alen của từng gen riêng rẽ.

Câu 26 [53146] - [Loga.vn]

Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể.

II.Cạnh tranh cùng loài làm giảm tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.

III.Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các quần thể.

IV.Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

Câu 27 [53147] - [Loga.vn]

.

Giả sử một quần xã có lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này?

I.Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.

II.Có tổng số 11 chuỗi thức ăn.

III.Nếu giảm số lượng cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.

IV.Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài D sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài A.

Câu 28 [53148] - [Loga.vn]

Một loài giun tròn sống bám trong miệng của loài cá lớn, sử dụng thức ăn dư thừa còn dính vào miệng của loài cá lớn mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản của loài cá lớn. Trong ruột của loài giun tròn có loài vi khuẩn sinh sống và trong sau khi bám lên cá lớn thì tạo nên các khe hở để 1 loài vi sinh vật khác bám lên và sinh sống nhưng không gây bệnh cho các loài tham gia. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Quan hệ giữa giun với loài vi sinh vật là quan hệ hội sinh.

II.Mối quan hệ giữa tất cả các loài nói trên đều là quan hệ cộng sinh.

III.Quan hệ giữa vi sinh vật với cá lớn là quan hệ hội sinh.

IV.Nếu loài giun tròn bị tiêu diệt thì loài vi sinh vật sẽ tách ra khỏi cá lớn.

Câu 29 [53150] - [Loga.vn]

Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen a nhiều hơn alen A 2 liên kết hidro. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Nếu là đột biến điểm thì alen a và alen A có thể có số lượng nuclêôtit bằng nhau.

II.Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau và alen a có 500 nucleotit loại T thì alen A có 502 nucleotit loại A.

III.Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

IV.Nếu alen a dài hơn alen A 3,4Å thì chứng tỏ alen a nhiều hơn alen A 1 nucleotit.

Câu 30 [53151] - [Loga.vn]

Cho biết: 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’,5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly. Một đột biến điểm xảy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Gly được thay bằng axit amin Arg. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Nếu alen a dài 510nm thì alen A cũng dài 510nm.

II.Hai alen này có số lượng và tỉ lệ các loại nucleotit giống nhau.

III.Nếu alen A phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 300 A thì alen a phiên mã 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 300A.

IV. Nếu alen A phiên mã 2 lần cần môi trường cung cấp 400 X thì alen a phiên mã 1 lần sẽ cần môi trường cung cấp 201 X.

Câu 31 [53154] - [Loga.vn]

Xét 5 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg quy định 5 cặp tính trạng nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Trong mỗi cặp gen, có một alen đột biến và một alen không đột biến. Quần thể của loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen quy định các thể đột biến?

Câu 32 [53155] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAaa × Aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội aaaa, thu được Fa. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình:

Câu 33 [53160] - [Loga.vn]

Một loài động vật, xét 4 gen, mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi gen đều có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; thứ tự các gen là ADCB. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Có tối đa 8 loại kiểu gen dị hợp tử về 4 cặp gen trên.

II.Nếu cá thể đực mang kiểu hình trội về 4 tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hình lặn về 1 tính trạng thì trong loài này có tối đa 328 phép lai.

III.Cho cá thể đực và cá thể cái đều dị hợp tử về 4 cặp gen giao phối với nhau, có thể thu được đời con có tối đa 136 kiểu gen.

IV.Cho cá thể đực và cá thể cái đều có kiểu hình trội về một trong 4 tính trạng giao phối với nhau, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1.

Câu 34 [53165] - [Loga.vn]

Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, cặp alen này nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, các hợp tử có kiểu gen đồng hợp trội bị chết ở giai đoạn phôi. Cho cá thể đực mắt đỏ giao phối với cá thể cái mắt trắng (P), thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Thế hệ F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng.

II.Ở các con đực F2, tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng.

III.Ở các con cái F2, tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng.

IV.Nếu tiếp tục cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3, cá thể cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 4/15.

Câu 35 [53850] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ, quả dài giao phấn với cây hoa trắng, quả tròn (P), thu được F1 có 100% cây hoa hồng, quả bầu dục. Cho cây F1 giao phấn với cây N, thu được F2 có tỉ: lệ 1 cây hoa đỏ, quả bầu dục : 2 cây hoa hồng, quả tròn : 1 cây hoa trắng, quả dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Cây F1 và cây N có kiểu gen giống nhau.

II.Nếu F1 lai phân tích thì đời con có 50% số cây hoa hồng, quả dài.

III.Nếu tất cả F2 tự thụ phấn thì F3 có 25% số cây hoa đỏ, quả tròn.

IV.Nếu cây F1 giao phấn với cây M dị hợp 2 cặp gen thì có thể thu được đời con có tỉ lệ 1:1:1:1.

Câu 36 [53851] - [Loga.vn]

Một loài thú, xét 2 cặp gen cùng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, trong đó A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định đuôi dài trội hoàn toàn so với b quy định đuôi ngắn. Cho con cái dị hợp 2 cặp gen giao phối với con đực mắt đen, đuôi dài (P), thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn: 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài: 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn: 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Đời F1 có tối đa 10 loại kiểu gen.

II.Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%.

III.Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 42%.

IV.Nếu cho cá thể đực ở P lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 21%.

Câu 37 [53852] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và chỉ xét một cặp nhiễm sắc thể thường có nhiều cặp gen. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Cho một cơ thể có kiểu hình A-B- lai với cơ thể đồng hợp lặn thì sẽ có tối đa 5 sơ đồ lai.

II.Cho hai cơ thể đều có kiểu hình A-B-D- giao phấn với nhau thì sẽ có tối đa 105 sơ đồ lai.

III.Cho cơ thể có kiểu hình trội về một tính trạng giao phấn với cơ thể có kiểu hình trội về một tính trạng thì đời con có tối đa 4 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

IV.Cho một cơ thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với một cơ thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng thì đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1.

Câu 38 [53853] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn; alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng. Cho con đực lông dài, màu đen giao phối với con cái lông dài, màu đen (P), thu được F1 có tỉ lệ 9 con lông dài, màu đen : 3 con lông dài, màu trắng : 3 con lông ngắn,màu đen : 1 con lông ngắn, màu trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Cho con cái ở P lai phân tích, có thể thu được Fa có 12,5% số cá thể lông dài, màu đen.

II.Cho con đực ở P lai phân tích, có thể thu được Fa có 50% số cá thể lông dài, màu đen.

III.Đời F1 có thể có 9 loại kiểu gen.

IV.Ở đời F1, kiểu hình lông dài, màu trắng có thể chỉ có 1 kiểu gen quy định.

Câu 39 [53854] - [Loga.vn]

Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là

$0,2\frac{AB}{Ab}Dd:0,4\frac{AB}{ab}Dd:0,4\frac{Ab}{ab}\text{dd}.$

Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Ở F3, tần số alen A=0,6.

II.F4 có 12 kiểu gen.

III.Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ gần bằng $\frac{161}{640}$.

IV.Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ bằng$\frac{867}{5120}$.

Câu 40 [53857] - [Loga.vn]

Ở người, bệnh A và bệnh B là hai bệnh do đột biến gen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X, khoảng cách giữa hai gen là 30cM. Người bình thường mang gen A và B, hai gen này đều trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng. Cho sơ đồ phả hệ sau:

Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Biết được chính xác kiểu gen của 9 người.

II.Nếu người số 13 có vợ không bị bệnh nhưng bố của vợ bị cả hai bệnh thì xác suất sinh 1 con gái không bị bệnh là 17,5%.

III.Cặp vợ chồng III11 – III12 trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa con đầu lòng là con trai bị cả hai bệnh là 6,125%.

IV.Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng III11 – III12 trong phả hệ này bị cả 2 bệnh, xác suất đứa con thứ 2 bị cả 2 bệnh là 17,5%.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook