Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chu Văn An - Hà Nội lần 1 có lời giải chi tiết

ctvtoan1
1 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31643] - [Loga.vn]

Biết rằng đường thẳng \[d:y=3x+m\] (với m là số thực) tiếp xúc với đồ thị hàm số

\[\left( C \right):y={{x}^{2}}-5x-8.\]Tìm tọa độ tiếp điểm của d và (C) .

Câu 2 [31642] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều \[S.ABCD\], có cạnh đáy bằng a và có thể tích \[V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}.\] Gọi J là điểm cách đều tất cả các mặt của hình chóp. Tính khoảng cách d từ J đến mặt phẳng đáy.

Câu 3 [31641] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị tham số m để hàm số \[y=\frac{1}{3}\left( m-1 \right){{x}^{3}}-\left( m-1 \right){{x}^{2}}-x+1\] nghịch biến trên \[\mathbb{R}.\]

Câu 4 [31640] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sau có nghiệm \[x\in \left[ 1;2 \right].\]

\[{{x}^{4}}+\frac{16}{{{x}^{4}}}+4\left( {{x}^{2}}+\frac{4}{{{x}^{2}}} \right)-12\left( x-\frac{2}{x} \right)=m.\]

Câu 5 [31639] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+c\] cho như hình bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 6 [31638] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định và liên tục trên đoạn\[\left[ -1;2 \right]\], có đồ thị của hàm số \[y=f'\left( x \right)\] như hình sau:

Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm \[y=f\left( x \right)\] trên đoạn \[\left[ -1;2 \right]\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 7 [31637] - [Loga.vn]

Biết rằng hàm số

đạt cực trị tại các điểm \[x=\frac{\pi }{6}\] và \[x=\frac{\pi }{2}.\] Tính giá trị của biểu thức \[T=a-b.\]

Câu 8 [31636] - [Loga.vn]

Cho tứ diện ABCD có\[AB=2,AC=3,AD=BC=4,BD=2\sqrt{5},CD=5.\] Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD gần nhất với giá trị nào sau đây.

Câu 9 [31635] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \[y=x+{{\sin }^{2}}x\] trên đoạn

.

Câu 10 [31634] - [Loga.vn]

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \[y=\frac{mx-3}{2x-m}\] đồng biến trên cùng khoảng xác định là:

Câu 11 [31633] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng \[y=m\] cắt đồ thị hàm số \[y=2{{\left| x \right|}^{3}}-9{{x}^{2}}+12\left| x \right|\] tại 6 điểm phân biệt

Câu 12 [31632] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{ax+b}{cx+d}\] có đồ thị như hình vẽ bên:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 13 [31631] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}+m}{{{x}^{2}}-3x+2}\] có đúng hai đường tiệm cận.

Câu 14 [31601] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+4{{m}^{3}}\] có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng \[y=x\] ?

Câu 15 [31600] - [Loga.vn]

Đường \[x=0\] không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sau đây ?

Câu 16 [31599] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{3x+2}{x-1}.\] Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 17 [31598] - [Loga.vn]

Cho hình hộp \[ABCD.A'B'C'D'\]gọi O là giao điểm của AC và BD. Tính tỉ số thể tích của khối chóp O.ABC và khối hộp \[ABCD.A'B'C'D'\]

Câu 18 [31597] - [Loga.vn]

Gọi \[\Delta \] là tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-5.\] Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 19 [31596] - [Loga.vn]

Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số \[y=\frac{3x-1}{2x+1}\] là:

Câu 20 [31595] - [Loga.vn]

Một khối chóp tam giác có độ dài các cạnh đáy lần lượt là 6,8,10. Một cạnh bên có độ dài bằng 4 và tạo với đáy một góc \[60{}^\circ \] .Tính thể tích khối chóp.

Câu 21 [31594] - [Loga.vn]

Tìm số cạnh ít nhất của hình đa diện có 5 mặt.

Câu 22 [31593] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy \[ABCD\] là hình thoi cạnh \[a,\overset\frown{ABC}=60{}^\circ \], cạnh bên \[SA\] vuông góc với đáy \[SA=a\sqrt{3.}\] Tính thể tích của khối chóp\[S.ABCD\]

Câu 23 [31592] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên nửa khoảng \[\left[ -3;2 \right)\], có bảng biến thiên như hình vẽ

Khẳng đinh nào sau đây đúng ?

Câu 24 [31591] - [Loga.vn]

Hàm số nào dưới đây không có cực trị ?

 

Câu 25 [31590] - [Loga.vn]

Tổng diện tích các mặt của khối lập phương bằng 96 . Tính thể tích của khối lập phương đó.

Câu 26 [31589] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\frac{x}{{{x}^{2}}+1}\] đồng biến trên khoảng:

Câu 27 [31588] - [Loga.vn]

Tìm gía trị nhỏ nhất của hàm số\[y=-x+3-\frac{1}{x+2}\] trên nửa khoảng \[\left[ -4;-2 \right)\].

Câu 28 [31587] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận ngang ?

Câu 29 [31586] - [Loga.vn]

Điểm \[M\left( 3;-1 \right)\] thuộc đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-x+m\] khi m bằng:

Câu 30 [31524] - [Loga.vn]

Cho hàm số f có đạo hàm \[f'\left( x \right)=x\left( x+{{1}^{2}} \right){{\left( x-1 \right)}^{4}}\], số điểm cực tiểu của hàm số  f  là bao nhiêu ?

Câu 31 [31523] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+9x+4\] đồng biến trên khoảng:

Câu 32 [31522] - [Loga.vn]

Phương trình tất cả các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số\[y=\frac{x+2017}{\sqrt{{{x}^{2}}-2017}}\] là:

Câu 33 [31521] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABC\] có đáy là tam giác đều cạnh \[a\], hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên đáy là điểm H nằm trên cạnh AC sao cho \[AH=\frac{2}{3}AC\], mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc \[60{}^\circ \].Tính thể tích khối chóp \[S.ABC\]

Câu 34 [31520] - [Loga.vn]

Cho hàm số\[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\]có đồ thị \[\left( C \right)\]như hình vẽ dưới đây :

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng  \[y=2m-1\] cắt đồ thị \[\left( C \right)\] tại hai điểm phân biệt.

Câu 35 [31519] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số ?

Câu 36 [31518] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y=\frac{x-1}{2-x}\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 37 [31517] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=0\] và \[\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=+\infty \]. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 38 [31516] - [Loga.vn]

Cho hình chóp\[S.ABC\]có\[SA\bot \left( ABC \right),SA=a\sqrt{3}\]. Tam giác ABC vuông cân tại B,\[AC=2a\]. Thể tích khối chóp\[S.ABC\] bằng:

Câu 39 [31515] - [Loga.vn]

Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 40 [31514] - [Loga.vn]

Hình nào sau đây không có mặt phẳng đối xứng ?

Câu 41 [31513] - [Loga.vn]

Tìm một hình không phải hình đa diện trong các hình dưới đây.

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

Câu 42 [31512] - [Loga.vn]

Cho hàm số có đồ thị \[y=f\left( x \right)\]như dưới đây. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn\[\left[ -2;3 \right]\].

Câu 43 [31511] - [Loga.vn]

Cho hàm số bậc 4 có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào ?

Câu 44 [31510] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sqrt{2x-{{x}^{2}}}\] đồng biến trên khoảng :

Câu 45 [31509] - [Loga.vn]

Số giao điểm của hai đồ thị \[y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}+2\] và \[y={{x}^{2}}-2\] là

Câu 46 [31508] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=\left| x+2 \right|\] mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 47 [31507] - [Loga.vn]

Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng 37, 13, 30 và diện tích xung quanh bằng 480. Tính thể tích của khối lăng trụ.

Câu 48 [31506] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số \[y=\frac{2}{x-1}\] có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 49 [31505] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng \[y=m-2x\] cắt đồ thị hàm số \[y=\frac{2x+4}{x+1}\] tại hai điểm phân biệt.

Câu 50 [31504] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \[y=\sqrt{x+1}+\sqrt{3-x}\] trên đoạn \[\left[ -1;3 \right]\].

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook