Chi tiết đề thi

Đề thi toán lớp 11

Tuanh2k2
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30916] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số

.

Câu 2 [3594] - [Loga.vn]

Phương trình $\sin 2x=\cos x$ có nghiệm là:

Câu 3 [30147] - [Loga.vn]

Cho hai phương trình $cos3x-1=0\,\,\left( 1 \right);\,\,\,\cos 2x=\frac{-1}{2}\,\,\left( 2 \right).$ Tập các nghiệm của phương trình (1) đồng thời là nghiệm của phương trình (2) là:

Câu 4 [40414] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của phương trình ${{\sin }^{2}}x+\operatorname{s}\text{inx}=0$ thỏa mãn điều kiện $-\frac{\pi }{2} < x < \frac{\pi }{2}$

Câu 5 [32073] - [Loga.vn]

Tập giá trị của hàm số $y=t\text{anx}$ là:

Câu 6 [27748] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào tuần hoàn với chu kì $2\pi $ ?

Câu 7 [23094] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=-t\text{anx}$ là:

Câu 8 [24035] - [Loga.vn]

Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số\[y=\frac{\cos x+2\sin x+3}{2\cos x-\sin x+4}\] Tính M,m.

Câu 9 [20302] - [Loga.vn]

Số nghiệm nằm trong đoạn \[\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right]\] của phương trình  \[\sin 5x+\sin 3x=\sin 4x\]  là:

Câu 10 [39096] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn ?

Câu 11 [46495] - [Loga.vn]

Giải phương trình \[3si{{n}^{2}}\text{x}-2cos\text{x+}2\text{ }=0\].

Câu 12 [7055] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

Câu 13 [1945] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\tan x$ là:

Câu 14 [26027] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình ${{\sin }^{4}}x-{{\cos }^{4}}x=0$ là:

Câu 15 [4428] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{\tan x-1}{\operatorname{s}\text{inx}}+cos\left( x+\frac{\pi }{3} \right)$. 

Câu 16 [27756] - [Loga.vn]

Tìm số nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi )$ của phương trình \[\cos (x\,+\,\frac{\pi }{4})\,=\,0.\] 

Câu 17 [46509] - [Loga.vn]

Tất cả các nghiệm của phương trình $\tan x+\sqrt{3}\cot x-\sqrt{3}-1=0$ là:

Câu 18 [23097] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\sin \text{x}\cos xc\text{os}2x=0$ là:

Câu 19 [43761] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 20 [29906] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{\cos x-2}{\cos x-m}$ nghịch biến trên

khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook