Chi tiết đề thi

Đề Vật Lý 12 - Random - 30 câu

tlobtsur14
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33850] - [Loga.vn]

Nếu m là khối lượng của vật, k là độ cứng của lò xo thì \[\left( 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \right)\] có đơn vị là:

Câu 2 [40777] - [Loga.vn]

Chọn đáp án sai khi nói về dao động cơ điều hòa với biên độ A.

Câu 3 [4629] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

Câu 4 [47705] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa tại nơi có g = \[{{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}^{2}}\]( m/$s^2$). Chu kỳ dao động của con lắc này bằng

Câu 5 [56611] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha có biên độ

Câu 6 [43782] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, nguyên nhân làm vật dao động điều hòa là lực hồi phục. Đồ thị về sự phụ thuộc lực hồi phục theo li độ có dạng

Câu 7 [30183] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là ${{A}_{1}}$và ${{A}_{2}}$. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Câu 8 [41693] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

Câu 9 [32712] - [Loga.vn]

Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào

Câu 10 [3863] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(6πt + π/2) (cm). Trong mỗi giây chất điểm thực hiện được

Câu 11 [11527] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=A\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\]. Biết quãng đường vật đi được trong thời gian 1 s là 2A và trong \[\frac{2}{3}\,s\] là 9 cm kể từ lúc bắt đầu dao động. Giá trị của A và ω là :

Câu 12 [34240] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật.Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là

Câu 13 [46339] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lý tưởng đang hoạt động. Cảm ứng từ của từ trường trong cuộn cảm và cường độ điện trường của điện trường trong tụ điện biến thiên điều hòa cùng tần số và

Câu 14 [37836] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là

Câu 15 [39885] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên $ℓ_0$ = 40 cm, treo thẳng đứng có k = 100 (N/m), quả nặng có khối lượng m = 100 g, chọn Ox trùng với trục của lò xo, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng của vật. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ \[2\sqrt{3}\] cm, lấy g = 10 m/$s^2$. Lúc vật đang ở vị trí có tọa độ x = –1 cm , người ta giữ cố định lò xo tại điểm B cách điểm treo cố định 20 cm. Độ lớn lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật sau khi lò xo bị giữ là

Câu 16 [38594] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k gắn với vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật trong quá trình dao động có đồ thị như hình vẽ. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là:

Câu 17 [44889] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi có gia tốc trọng trường. Khi vật đi qua vị trí li độ dài 4\[\sqrt{3}\] cm nó có tốc độ 14 cm/s. Chiều dài của con lắc đơn là

Câu 18 [45984] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang. Trong quá trình dao động, chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo là 90 cm và 80 cm. Gia tốc a (m/$s^2$) và li độ x (m) của con lắc tại cùng một thời điểm liên hệ với nhau qua hệ thức x = -0,025a. Tại thời điểm t = 0,25 s vật ở li độ x = -2,5\[\sqrt{3}\] cm và đang chuyển động theo chiều dương, lấy $π^2$ = 10 phương trình dao động của con lắc là

Câu 19 [45503] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo, Khi vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng người ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 62,8cm/s dọc theo trục lò xo để vật dao động điều hoà. Biết biên độ dao động là 5cm.

Lấy\[\pi \]= 3,14, chu kì dao động của con lắc là

Câu 20 [39532] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T = 2,4 s khi ở trên mặt đất. Biết rằng khối lượng Trái Đất lớn hơn khối lượng Mặt trăng 81 lần, và bán kính Trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc khi đưa lên mặt trăng là

Câu 21 [40833] - [Loga.vn]

Điểm sáng A đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính 30 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox theo quy luật \[x=4\cos \left( 5\pi t-\frac{\pi }{3} \right)\,cm\]. Tính từ lúc t = 0, khi A đi hết quãng đường \[S=\left( 54+2\sqrt{3} \right)\] thì trên trục Ox ảnh A’ có tọa độ

Câu 22 [41991] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo lý tưởng treo thẳng đứng, vật nhỏ m dao động với phương trình \[x=12,5\cos \left( 4\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] (t tính bằng s). Lấy g = π2 m/s2. Thời gian từ lúc vật bắt đầu dao động đến khi lực đàn hồi triệt tiêu lần đầu tiên là

Câu 23 [32580] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa theo phương Ox có đồ thị li độ - thời gian được cho như hình vẽ. Hiệu số \[{{t}_{2}}\text{ }{{t}_{1}}\] gần nhất giá trị nào sau đây.

Câu 24 [35987] - [Loga.vn]

Động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa phụ thuộc vào li độ theo đồ thi như hình vẽ. Biên độ dao động của vật là:

Câu 25 [56841] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu phía dưới của lò xo gắn một đĩa cân nhỏ có khối lượng\[{{m}_{1}}=\text{ }400\text{ }g\] . Biên độ dao động của con lắc lò xo là 4 cm. Đúng lúc đĩa cân đi qua vị trí thấp nhất của quỹ đạo, người ta đặt nhẹ nhàng một vật nhỏ có khối lượng \[{{m}_{2}}=\text{ }100\text{ }g\] lên đĩa cân m1. Kết quả là ngay sau khi đặt m2, hệ chấm dứt dao động. Bỏ qua mọi ma sát. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Biết\[g\text{ }=\text{ }{{\pi }^{2}}=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] . Chu kì dao động của con lắc khi chưa đặt thêm vật nhỏ \[{{m}_{2}}\] bằng

Câu 26 [54621] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình \[x=Ac\text{os}\left( 2\pi t \right)\left( cm \right)\] (t đo bằng s). Biết hiệu giữa quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong cùng một khoảng thời gian Δt đạt cực đại. Khoảng thời gian Δt bằng

Câu 27 [54598] - [Loga.vn]

Cho \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{4} \right)\,cm\] là hai phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương. Biết phương trình dao động tổng hợp là \[x=5\cos \left( \omega t+\varphi \right)\,cm\]. Để tổng biên độ của các dao động thành phần (A1 + A2) cực đại thì φ có giá trị là

Câu 28 [47028] - [Loga.vn]

Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng hai con lắc nằm trên đường vuông góc Ox đi qua O. Biên độ của con lắc một là A1 = 4 cm, của con lắc hai là A2 = $4\sqrt{3}$ cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc treo trục Ox là 4 cm. Khi động năng của con lắc hai đạt cực đại là W thì động năng của con lắc một là

Câu 29 [40847] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, lực đàn hồi của lò xo phụ thuộc vào chiều dài của lò xo như đồ thị hình vẽ. Cho \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Biên độ và chu kì dao động của con lắc là

Câu 30 [38737] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang với lò xo có độ cứng k=12,5N/m, vật nặng khối lượng m=50g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ. Đưa vật đến vị trí lò xo nén 10cm rồi buông nhẹ. Sau 4/15 s kể từ lúc vật bắt đầu dao động, vật qua vị trí lò xo dãn 4,5cm lần thứ hai. Lấy π2=10. Hệ số ma sát µ là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook