Chi tiết đề thi

đồ thị hàm số

kiencag
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [28028] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-\frac{1}{4}{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}-1$ có đồ thị \[\left(C\right).\] Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 2 [64843] - [Loga.vn]

Cho các hàm số sau:

(1) $y={{\left( x-2 \right)}^{\pi }}$. (2) $y={{\left( x-2 \right)}^{-2}}$. (3) $y={{\left( x-2 \right)}^{\frac{1}{3}}}$.

(4) $y=\frac{1}{x-2}$. (5) $y=\frac{1}{\sqrt{x-2}}$. (6) $y=\sqrt[3]{x-2}$.

Hỏi có bao nhiêu hàm số có tập xác định là $D=\left( 2;+\infty \right)$?

Câu 3 [27916] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left( 1;3 \right)$ ?

Câu 4 [16523] - [Loga.vn]

Một vòng dây kín có tiết diện S = 100 cm2 và điện trở R = 0,314Ω được đặt trong một từ trường đều cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1 T. Cho vòng dây quay đều với vận tốc góc ω = 100 rad/s quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là

Câu 5 [1946] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 6 [70080] - [Loga.vn]

Giả sử $f\left( x \right)$ là một hàm số bất kỳ liên tục trên khoảng $\left( \alpha ;\beta \right)$ và $a,b,c,\,b+c\in \left( \alpha ;\beta \right)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 7 [39867] - [Loga.vn]

Cho đồ thị $\left( H \right):\,\frac{2x-4}{x-3}.$ Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị $\left( H \right)$ tại giao điểm của $\left( H \right)$ và \[\text{Ox}.\]

Câu 8 [20112] - [Loga.vn]

Biết \[{{\log }_{2}}x=a\], tính theo a giá trị biểu thức \[P={{\log }_{2}}4{{x}^{2}}\]

Câu 9 [5636] - [Loga.vn]

Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số \[y=\frac{2}{3}{{x}^{3}}-\frac{5}{2}{{x}^{2}}+2x+1\].

Câu 10 [20296] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x+\frac{2}{x-1}$ và đường thẳng $y=2x.$

Câu 11 [280] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định của hàm số \[y={{\left( 2-\sqrt{x-1} \right)}^{\sqrt{3}}}\].

Câu 12 [26800] - [Loga.vn]

Xét hàm số $y=\sqrt{4-3x}$  trên đoạn $\left[ -1;1 \right].$  Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 13 [41556] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số \[y=\frac{\sqrt{m{{x}^{2}}+1}+{{x}^{2}}}{x\left( x-1 \right)}\] có hai đường tiệm cận ngang.

Câu 14 [31588] - [Loga.vn]

Tìm gía trị nhỏ nhất của hàm số\[y=-x+3-\frac{1}{x+2}\] trên nửa khoảng \[\left[ -4;-2 \right)\].

Câu 15 [31744] - [Loga.vn]

Số giao điểm của đường cong $y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+2x+1$ và đường thẳng $y=1-x$ bằng:

Câu 16 [64675] - [Loga.vn]

Câu 17 [27903] - [Loga.vn]

Cho đồ thị (C): $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-4}}{x+1}$, đồ thị (C ) có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 18 [64760] - [Loga.vn]

Hàm số nào nghịch biến trên \[\mathbb{R}\]

Câu 19 [20202] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 20 [20228] - [Loga.vn]

Để điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook