Chi tiết đề thi

hàm số logarit

Hue2809
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [36265] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 2 [26255] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{0,5}}\left( x-3 \right)

Câu 3 [46513] - [Loga.vn]

Cho hai hàm số $y={{e}^{x}}$ và $y=\ln x$. Xét các mệnh đề sau

(I) Đồ thị hai hàm số đối xứng qua đường thẳng $y=x$

(II) Tập xác định của hai hàm số trên là $\mathbb{R}$

(III) Đồ thị hai hàm số cắt nhau tại đúng một điểm.

(IV) Hai hàm số đều đồng biến trên tập xác định của nó.

Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề trên ?

Câu 4 [27895] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng: Phương trình ${{2}^{2{{x}^{2}}+1}}-{{5.2}^{{{x}^{2}}+3x}}+{{2}^{6x+1}}=0$ có tổng các nghiệm bằng ?

Câu 5 [4990] - [Loga.vn]

Với \[0

Câu 6 [5580] - [Loga.vn]

Cho \[a>0\]. Hãy viết biểu thức \[\frac{{{a}^{4}}\sqrt[4]{{{a}^{5}}}}{\sqrt[3]{a\sqrt{a}}}\] dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. 

Câu 7 [43869] - [Loga.vn]

Cho $a > 0,a\ne 1.$ Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 8 [27950] - [Loga.vn]

Cho \[{{(\sqrt{2}-1)}^{m}}

Câu 9 [444] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình \[{{\log }_{\frac{1}{2}}}\left( {{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-3x+4 \right)+{{\log }_{2}}\left( x-1 \right)=0\] là:

Câu 10 [23911] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{\left( 9-{{x}^{2}} \right)}^{\sqrt{2}}}$ là:

Câu 11 [15717] - [Loga.vn]

Phương trình ${{2}^{3-4x}}=\frac{1}{32}$ có nghiệm là


Câu 12 [35579] - [Loga.vn]

Cho\[a>0,\text{ }b>0\] thỏa mãn \[{{a}^{2}}+{{b}^{2}}=7ab\]. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 13 [27510] - [Loga.vn]

Cho \[a>0,\text{ }b>0\] và $a$ khác $1$ thỏa mãn ${{\log }_{a}}b=\frac{b}{4};\,\,{{\log }_{2}}a=\frac{16}{b}.$ Tính tổng $a+b.$ 

Câu 14 [15710] - [Loga.vn]

Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương x, y

   

Câu 15 [290] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{4}^{2x-4}}=16\] có nghiệm là:

Câu 16 [45590] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm S của phương trình ${{4}^{x+\frac{1}{2}}}-{{5.2}^{x}}+2=0.$

Câu 17 [27781] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số $y={{\log }_{0,5}}x$ nằm phía trên đường thẳng $y=2$

Câu 18 [5438] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\ln \left( {{x}^{2}}-3x \right).$Tập nghiệm S của phương trình \[f'\left( x \right)=0\] là:


Câu 19 [30905] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình ${{2}^{x}}+{{2}^{x+1}}={{3}^{x}}+{{3}^{x+1}}$ là:

Câu 20 [457] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình ${{4}^{x}}

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook