Chi tiết đề thi

Hjhhjkdndnn

doanhung7524425
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [708] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

 

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu 2 [13445] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y = {x^3} - 3x + 1$ có đồ thị $\left( C \right).$ Tiếp tuyến với $\left( C \right)$ tại giao điểm của $\left( C \right)$ với trục tung có phương trình là

Câu 3 [39156] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2c\text{os}\frac{x}{2}+\operatorname{s}\text{inx}+1.$

Câu 4 [44120] - [Loga.vn]

Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-3x-4}{{{x}^{2}}-16}.$

Câu 5 [30063] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=1+x+\frac{4}{x}$ trên đoạn $\left[ -3;-1 \right]$ bằng:

Câu 6 [523] - [Loga.vn]

 Số giao điểm của đồ thị hàm số \[y=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-3x+2 \right)\] và trục hoành là:

Câu 7 [5284] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

  

Câu 8 [31235] - [Loga.vn]

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x-2$ là:

Câu 9 [31445] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sqrt{{{x}^{2}}-4x+3}\] nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

Câu 10 [24528] - [Loga.vn]

Tìm tập giá trị T của hàm số $y=\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}.$ 

Câu 11 [16630] - [Loga.vn]

Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng, số công thức cấu tạo của X là:

Câu 12 [15130] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một cuộn dây treo dài l = 1,2 m và một vật nặng khối lượng m, dao động ở nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn là

Câu 13 [31599] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{3x+2}{x-1}.\] Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 14 [27994] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\sqrt{{{x}^{3}}-3x}$ với $x\in \left[ 2;+\infty\right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 15 [27346] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+m}{x-1}$ Tìm tất cả các giá trị m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó


Câu 16 [40730] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}-3x+1\] nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

Câu 17 [18787] - [Loga.vn]

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

Câu 18 [27770] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Câu 19 [20194] - [Loga.vn]

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 20 [28211] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+3\left( {{m}^{2}}-1 \right)x\text{ }+m\text{ }.\] Với giá trị nào của \[m\] hàm số đạt cực đại tại \[x\text{ }=\text{ }2\text{ }?\] 

Câu 21 [4286] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y={{x}^{3}}-3x+5$ trên đoạn $\left[ 0;\frac{3}{2} \right]$. 

Câu 22 [27962] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-9x+7$ trên đoạn $\left[ -2;2 \right]$.

Câu 23 [16023] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp 2 este. Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5 dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, còn bình (2) thì được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại este nào dưới đây?

Câu 24 [608] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\lim \left( x \right)$ có $\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=1$ và $\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=-1.$ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 25 [31452] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị trên đoạn \[\left[ -2;4 \right]\] như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \[y=\left| f\left( x \right) \right|\] trên đoạn \[\left[ -2;4 \right]\]

Câu 26 [27913] - [Loga.vn]

Cho đồ thị (C): $y=\frac{x+2}{x-1}$, tiếp tuyến với đồ thị (C ) tại một điểm bất kì thuộc (C ) luôn tạo với hai đường tiệm cận của (C ) một tam giác có diện tích không đổi. Diện tích đó bằng:

Câu 27 [3535] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên tập $\mathbb{R}$ và có đạo hàm

$f'\left( x \right)={{x}^{3}}{{\left( x+1 \right)}^{2}}\left( 2-x \right).$ Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 28 [28923] - [Loga.vn]

Gọi \[M,m\] lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2\] trên đoạn \[\left[ -1;2 \right].\] Tìm tổng bình phương của M và m.

Câu 29 [16636] - [Loga.vn]

Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Câu 30 [31511] - [Loga.vn]

Cho hàm số bậc 4 có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook