Chi tiết đề thi

hóa học 10 đề kiểm tra 45 phút

phuong2003
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
45
56 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51319] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau:

a) FeO + HNO3đặc nóng → b) FeS + H2SO4đặc nóng →

c) Al2O3 + HNO3đặc nóng → d) Cu + dung dịch FeCl3 →

e) CH3CHO + H2 (Ni, t0) → f) glucozơ + AgNO3 trong NH3 →

g) C2H4 + Br2 → h) glixerol + Cu(OH)2 →

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

Câu 2 [51309] - [Loga.vn]

Dẫn hai luồng khí Cl2 đi qua hai dung dịch (1) KOH loãng và nguội; dung dịch (2) KOH đặc và đun nóng. Viết và cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỷ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH (1) và (2) bằng bao nhiêu?

Câu 3 [51315] - [Loga.vn]

Khi cho Zn vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N­2O và N2 khi phản ứng kết thúc cho thêm NaOH vào lại thấy giải phóng khí B, hỗn hợp khí B đó là:

Câu 4 [51306] - [Loga.vn]

Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,568 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối chứa (không chứa NH4NO3). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp 4 oxit. Giá trị của y là

Câu 5 [51305] - [Loga.vn]

Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,568 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối chứa (không chứa NH4NO3). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp 4 oxit. Giá trị của x là

Câu 6 [51314] - [Loga.vn]

Cho các phương trình hóa học:

 1. KCl + AgNO3 => AgCl + HNO
 2. 2KNO3 => 2KNO2 + O2
 3. CaO + C => CaC2 + CO
 4. 2H2S + SO2 => 3S + 2H2O
 5. CaO + H2O => Ca(OH)2
 6. 2FeCl2 + Cl2 => 2FeCl3
 7. CaCO3 => CaO + CO2
 8. CuO + H2 => Cu + H2O

Phương án nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử?

Câu 7 [51313] - [Loga.vn]

Dẫn chậm V lít (đktc) hỗn hợp hai khí H2 và CO qua ống sứ đựng 20,8 gam hỗn hợp gồm ba oxit là CuO, MgO và Fe2O3, đun nóng, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp khí, hơi thoát ra không còn H2 cũng như CO và hỗn hợp khí hơi này có khối lượng nhiều hơn khối lượng V lít hỗn hợp hai khí H2, CO lúc đầu là 4,64 gam. Trong ống sứ còn chứa m gam hỗn hợp các chất rắn. Trị số của V là:

Câu 8 [51324] - [Loga.vn]

Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là

Câu 9 [51316] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Mặt khác, cô cạn dung dịch B thì thu được 120 gam muối khan. Công thức của sắt oxit FexOy là:

Câu 10 [51304] - [Loga.vn]

Chia 22,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với O2 thu được 15,8 gam hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 11 [51171] - [Loga.vn]

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố X có dang XH4. Trong oxit cao nhất với oxi, X chiếm 46,67% về khối lượng. X là nguyên tố hoá học nào sau đây:

Câu 12 [51116] - [Loga.vn]

Các chất nào trong dãy sau đây được xếp theo thứ tự tính acid tăng dần?

Câu 13 [51103] - [Loga.vn]

Ion X- có 10 electron. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có 10 nơtron. Nguyên tử khối của nguyên tố X là:

Câu 14 [51182] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có h óa trị cao nhất với oxi là a và hóa trị trong hợp chất khí với hidro là a. Cho 8,8 gam oxit cao nhất của R tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 21,2 gam muối trung hòa. Vậy R là:

Câu 15 [50999] - [Loga.vn]

nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VII B. Cấu hình electron nguyên tử của X là:

Câu 16 [51080] - [Loga.vn]

Cho các ion sau: Na+, Li+, K+,Fe2+, Cu2+. Số cation có cấu hình khí hiếm là:

Câu 17 [51185] - [Loga.vn]

Cho 3,25g sắt clorua (chưa biết hóa trị của sắt) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 8,61g AgCl. Xác định công thức của sắt clorua ?

Câu 18 [51167] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Trong hợp chất với hidro, nguyên tố R chiếm 94,12 %. Tên nguyên tố R là:

Câu 19 [51020] - [Loga.vn]

Vị trí của nguyên tố X có Z= 23 trong hệ thống tuần hoàn là:

Câu 20 [51111] - [Loga.vn]

hai nguyên tố X, Y đứng cách nhau 1 nguyên tố trong cùng một chu kỳ trong bảng tuần hoàn có tổng số proton là 26 (ZXY). Cấu hình electron của X, Y là:

Câu 21 [51078] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p1, nguyên tử nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X và Y lần lượt là:

Câu 22 [51009] - [Loga.vn]

Một nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Ở dạng đơn chất, phân tử M có bao nhiêu nguyên tử ?

Câu 23 [51012] - [Loga.vn]

Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là

Câu 24 [51022] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion X+, Y- và các nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:

Câu 25 [51186] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 3,78gam một kim loại M bằng dung dịch HCl ta thu được 4,704 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M

Câu 26 [51110] - [Loga.vn]

Trong các hidroxit dưới đây, chất nào có tính baz mạnh nhất?

Câu 27 [52806] - [Loga.vn]

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên

Câu 28 [52809] - [Loga.vn]

Cho 2 nguyên tử   Nhận định nào sau đây là đúng ? 

Câu 29 [50997] - [Loga.vn]

Nguyên tố ở chu kỳ 5, nhóm VII A có cấu hình electron hóa trị là:

Câu 30 [50986] - [Loga.vn]

ion X có 18 electron và 16 proton . Vậy ion X mang điện tích là:

Câu 31 [50994] - [Loga.vn]

Ba nguyên tố A( Z=11), B( Z=12), C( Z=13) có hidroxit tương ứng là X,Y,T. Chiều tăng dần tính baz của các hidroxit này là:

Câu 32 [51177] - [Loga.vn]

Khi xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?

Câu 33 [51176] - [Loga.vn]

Nguyên tố nào sau đây có bán kính nguyên tử bé nhất?

Câu 34 [51108] - [Loga.vn]

Dãy nguyên tố nào dưới đây viết theo chiều giảm dần tính kim loại(từ trái qua phải)?

Câu 35 [51173] - [Loga.vn]

Nhóm là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cùng?:

Câu 36 [51008] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử Y có tổng số proton, nơtron và electron là 26.

Hãy cho biết Y thuộc về loại nguyên tử nào sau đây ? (Biết rằng Y là nguyên tố hoá học phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất).

Câu 37 [51115] - [Loga.vn]

Electron cuối cùng của nguyên tố R được điền vào phân lớp 3d3. số electron hóa trị của R là:

Câu 38 [51201] - [Loga.vn]

Số liên kết phối trí trong phân tử HNO3 là:

Câu 39 [50996] - [Loga.vn]

Các đơn chất của các nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học tương tự nhau?

Câu 40 [51184] - [Loga.vn]

Cho 10,8g một kim loại hóa trị III tác dụng với clo có dư thu được 53,4g muối. Kim loại là:

Câu 41 [51175] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có cấu hình e là [Kr]4d25s2. chu kỳ và nhóm của X là:

Câu 42 [51200] - [Loga.vn]

Theo quy tác bát tử thì công thức cấu tạo của phân tử SO2 là:

Câu 43 [51189] - [Loga.vn]

Bảng tuần hoàn hiện nay không sắp xếp theo nguyên tắc nào sau đây?

Câu 44 [50987] - [Loga.vn]

cation X3+ và anion  Y2- đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. kí hiệu nguyên tố X,Y là:

 

Câu 45 [50985] - [Loga.vn]

Trong môt nguyên tử:

 1. số proton bằng số electron.
 2. tổng điện tích các proton bằng điện tích hạt nhân Z.
 3. số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
 4. tổng số proton và số electron gọi là số khối.
 5. tổng số proton và số nơtron gọi là số khối.

số mệnh đề phát biểu đúng là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook