Chi tiết đề thi

hóa học 12 peptit

vuvannhat123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5188] - [Loga.vn]

Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

Câu 2 [28482] - [Loga.vn]

Công thức phân tử của glyxin là

Câu 3 [9982] - [Loga.vn]

Aminoaxit X có tên thường là Glyxin. Vậy công thức cấu tạo của X là:

Câu 4 [33685] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 5 [8509] - [Loga.vn]

Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen

Câu 6 [28698] - [Loga.vn]

Amin nào sau đây là amin bậc 1

Câu 7 [23628] - [Loga.vn]

Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân hoàn toàn protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là

Câu 8 [6959] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dd X trong đó có chứa 1,13 gam muối kali của glyxin. Giá trị gần nhất với m là

Câu 9 [23540] - [Loga.vn]

Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là

Câu 10 [29397] - [Loga.vn]

Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 7,5 gam X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là

Câu 11 [11393] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 12 [5594] - [Loga.vn]

Cho dung dịch các chất sau: C6H5NH2 (X1); CH3NH2 (X2); H2NCH2COOH (X3); HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X4); H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (X5). Những dung dịch làm xanh quỳ tím là:

Câu 13 [6908] - [Loga.vn]

Cho m gam axit glutamic (HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH) tác dụng vừa đủ với 300 mL dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là

Câu 14 [29436] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây là este của amino axit?

Câu 15 [36135] - [Loga.vn]

Valin có tên thay thế là:
 

Câu 16 [7078] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 17 [33598] - [Loga.vn]

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

Câu 18 [23565] - [Loga.vn]

Tên gọi nào sai với công thức tương ứng?

Câu 19 [20005] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh?

Câu 20 [14944] - [Loga.vn]

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch

Câu 21 [4739] - [Loga.vn]

Anilin phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây?

Câu 22 [6682] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Câu 23 [3179] - [Loga.vn]

Dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh?

Câu 24 [26147] - [Loga.vn]

Khi thay nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon, thu được 

Câu 25 [6773] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây về amino axit không đúng?

Câu 26 [35145] - [Loga.vn]

Cho 0,01 mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác, 1,5 gam X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH 0,5M. Tên gọi của X là
 

Câu 27 [35205] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là đipeptit?
 

Câu 28 [14783] - [Loga.vn]

Hỗn hợp M gồm 2 peptit X và Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX : nY = 1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glyxin và 5,34 gam alanin. Giá trị của m là:

Câu 29 [35523] - [Loga.vn]

Cho 6 gam Gly vào 50 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi các phản ứng hoàn toàn cô cạn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là?
 

Câu 30 [14947] - [Loga.vn]

Amin nào dưới đây là amin bậc hai?

Câu 31 [6713] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 32 [6775] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng?

Câu 33 [38511] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng ?
 

Câu 34 [6927] - [Loga.vn]

Glyxin là amino axit

Câu 35 [12020] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 36 [14714] - [Loga.vn]

Anilin phản ứng với chất nào sau đây tạo kết tủa trắng?

Câu 37 [5490] - [Loga.vn]

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là

Câu 38 [29194] - [Loga.vn]

Alanin không tác dụng với

Câu 39 [12216] - [Loga.vn]

α- mino axit X có phân tử khối bằng 89. Tên của X là

Câu 40 [32791] - [Loga.vn]

Cho 8 gam NaOH vào dung dịch chứa 0,25 mol Gly thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook