Chi tiết đề thi

hongkong19102001

hungvip19102001
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33512] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động với tần số góc là:

Câu 2 [42011] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m đang dao động điều hòa. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc

Câu 3 [39457] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Ở li độ x, vật có vận tốc v. Hệ thức nào dưới đây sai?

Câu 4 [38950] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai: Cơ năng của dao động điều hòa bằng

Câu 5 [36303] - [Loga.vn]

Hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2 dao động nhỏ với chu kì \[{{T}_{1}}=\text{ }0,6\text{ }s,\text{ }{{T}_{2}}=\text{ }0,8\text{ }s\] cùng được kéo lệch góc a\[_{0}\]  so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc lại ở trạng thái này.

Câu 6 [39892] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có biên độ 20(cm), tần số 20(Hz). Chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ \[x=10\sqrt{3}\left( cm \right)\] theo chiều âm. Vật có phương trình dao động là

Câu 7 [43736] - [Loga.vn]

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có phương trình dao động lần lượt là \[{{x}_{1}}=\cos \left( 20\pi t \right)\,\,cm,\,{{x}_{2}}=\sqrt{3}\cos \left( 20\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\]. Phương trình dao động của vật là

Câu 8 [23712] - [Loga.vn]

Bộ phận giảm xóc của xe là ứng dụng của:

Câu 9 [41305] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 10 [32717] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài ℓ , dao động tự do là dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức

Câu 11 [39706] - [Loga.vn]

Dao động của chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là \[{{x}_{1}}=3\cos \left( \frac{2\pi }{3}t-\frac{\pi }{2} \right)\] và \[{{x}_{2}}=3\sqrt{3}\cos \left( \frac{2\pi }{3}t \right)\](x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp là

Câu 12 [35965] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật nặng của con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực đại của lò xo khi vật dao động là:

Câu 13 [41651] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 1 N/cm và vật nhỏ khối lượng 100g. Cho con lắc dao động điều hòa. Lấy \[{{\pi }^{2}}~=\text{ }10.\] Số dao động toàn phần trong một giây là

Câu 14 [40020] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 15 [38584] - [Loga.vn]

Tại một nơi chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

Câu 16 [38981] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biểu thức lực hồi phục của con lắc có dạng:

Câu 17 [41458] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của một con lắc đơn dao động nhỏ thì

Câu 18 [36330] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần xấp xỉ bằng

Câu 19 [31818] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là ${{A}_{1}}$ , ${{\varphi }_{1}}$  và ${{A}_{2}}$  , ${{\varphi }_{2}}$ . Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu φ được tính theo công thức:

Câu 20 [44859] - [Loga.vn]

Cơ năng của con lắc đơn có chiều dài l, vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc g, khi dao động bé với biên độ góc α0.được xác định bằng công thức

Câu 21 [37590] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động thành phần khi hai dao động thành phần

Câu 22 [30813] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 6cos(πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 23 [39880] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, khối lượng 0,25 kg, dao động điều hòa với biên độ 5(cm). Tốc độ con lắc khi qua vị trí có li độ 4(cm) là

Câu 24 [36260] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, quanh vị trí cân bằng O, giữa hai vị trí M và N. Trong giai đoạn nào động năng của con lắc lò xo tăng?

Câu 25 [16232] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa. Nếu tăng khối lượng của quả nặng hai lần và giữ nguyên biên độ dao động thì

Câu 26 [41884] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Câu 27 [35877] - [Loga.vn]

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\]cm và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)\]cm. Biên độ dao động của vật là :

Câu 28 [37538] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là:

Câu 29 [23704] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 30 [38397] - [Loga.vn]

Tại một nơi trên mặt đất, nếu chỉ tăng chiều dài dây treo của con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động nhỏ của con lắc nơi đó sẽ

Câu 31 [44932] - [Loga.vn]

Trong thực hành, để đo gia tốc trọng trường, một học sinh dùng một con lắc đơn có chiều dài dây treo 80 cm. Khi cho con lắc dao động điều hòa, học sinh này thấy con lắc thực hiện được 20 dao động toàn phần trong thời gian 36 s. Theo kết quả thí nghiệm trên, gia tốc trọng trường tại nơi học sinh làm thí nghiệm bằng

Câu 32 [36272] - [Loga.vn]

Một vật đang dao động cưỡng bức thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động

Câu 33 [37546] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai: Cơ năng của dao động điều hòa bằng

Câu 34 [42435] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, li độ và gia tốc biến thiên

Câu 35 [38416] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình x =10cos(20t + π)(x tính bằng cm, t tính bằng s). Con lắc này dao động với tần số góc là

Câu 36 [30487] - [Loga.vn]

Ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{2} \right)\]cm , \[{{x}_{2}}=6\cos \left( \pi t+\frac{\pi }{2} \right)\]cm và \[{{x}_{3}}=2\cos \left( \pi t \right)\]cm. Dao động tổng hợp của 3 dao động này có biên độ và pha ban đầu là

Câu 37 [36173] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa thì

Câu 38 [35975] - [Loga.vn]

Li độ và vận tốc của một vật dao động điều hòa phụ thuộc vào thời gian theo phương trình lần lượt là \[x=A\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{1}} \right)\] và \[v=\omega A\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{2}} \right)\]. Hệ thức liên hệ giữa φ1 và φ2 là:

Câu 39 [30201] - [Loga.vn]

Vectơ gia tốc dao động của một vật dao động điều hòa luôn

Câu 40 [44155] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học tắt dần:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook