Chi tiết đề thi

hrukyumyumyuy,ui,

duchoang
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [17794] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\] và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là sai?

  

Câu 2 [4276] - [Loga.vn]

Gọi ${{m}_{0}}$ là giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}+2m{{x}^{2}}+4$ có 3 điểm cực trị nằm trên các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 3 [20428] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm 2 ancol có cùng số nhóm OH. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn phần 2 thu được 11 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Biết số nguyên tử cacbon trong mỗi ancol 3. CTPT của 2 ancol là:

Câu 4 [28200] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ có đồ thị \[\left( C \right)\]. Tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại điểm có hoành độ bằng $1$  có phương trình là:

Câu 5 [22871] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm\[f'\left( x \right)={{x}^{2}}+1.\] Khẳng định nào sau đây đúng ? 

Câu 6 [16629] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenluloza, saccaroza, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Câu 7 [28198] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không có cực trị ?

Câu 8 [13560] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình $f\left( x \right)-6=0$ là

Câu 9 [20236] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X bằng một lượng NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y; sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá tiị của m là

Câu 10 [31631] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}+m}{{{x}^{2}}-3x+2}\] có đúng hai đường tiệm cận.

Câu 11 [41645] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+1\]. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Câu 12 [23853] - [Loga.vn]

Gía  trị cực tiểu của hàm số $y=\frac{{{x}^{4}}}{4}-2{{x}^{2}}+1$ là:

Câu 13 [27232] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-2x+3\text{ }\left( C \right)$ tại điểm $M\left( 1;2 \right)$ là:

Câu 14 [24040] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?  

Câu 15 [23906] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=m\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ đạt cực đại tại điểm $x=\frac{\pi }{3}$. 

Câu 16 [28993] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên đoạn\[\left[ -2;3 \right],\] có bảng biến thiên như hình vẽ:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 17 [35522] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{3}{x-2}.\] Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng:

Câu 18 [16626] - [Loga.vn]

Cho 7,6 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức, bậc một kế tiếp nhau, tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức cấu tạo của 2 amin trên là

Câu 19 [29297] - [Loga.vn]

Tìm tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+{{m}^{2}}x-m-1}{x+2}$ có tiệm cận đứng.

Câu 20 [35451] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không có cực trị ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook