Chi tiết đề thi

không làm cái này nữa

vongolalambo1061412
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35344] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 2 [267] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\]. Biết rằng hàm số \[y=f'\left( x \right)\] có đồ thị như h. vẽ. Hàm số \[y=f\left( {{x}^{2}}-5 \right)\] nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Câu 3 [649] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC  có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho biết $\widehat{ASB}={{120}^{0}}.$ 

Câu 4 [15841] - [Loga.vn]

Hỏi a và b thỏa mãn điều kiện nào để hàm số $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c,\left( a\ne 0 \right)$ có đồ thị dạng như hình vẽ?

Câu 5 [5244] - [Loga.vn]

Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=2\text{x}-1+\sqrt{4{{\text{x}}^{2}}-4}$ là:

Câu 6 [3748] - [Loga.vn]

Gọi \[M(a;b)\] là điểm trên đồ thị hàm số \[y=\frac{2x+1}{x+2}\] mà có khoảng cách đến đường thẳng \[d:y=3x+6\] nhỏ nhất. Khi đó

Câu 7 [24803] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $f\left( x \right)={{x}^{4}}+{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}$ có 3 điểm cực trị?

Câu 8 [30734] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g\left( x \right)=2f\left( x \right)+2{{x}^{3}}-4x-3m-6\sqrt{5}$ với m là số thực. Để $g\left( x \right)\le 0,\forall x\in \left[ -\sqrt{5};\sqrt{5} \right]$ thì điều kiện của m là:

Câu 9 [33399] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{{{2}^{x+1}}+1}{{{2}^{x}}-m}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong khoảng $\left( -50;50 \right)$ để hàm số ngịch biến trên $\left( -1;1 \right).$ Số phần tử của S là:

Câu 10 [20409] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M  của hàm số $y=\frac{\sin x+2\cos x+1}{sinx+\cos x+2}$ là:

Câu 11 [33885] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2\left( 1-{{m}^{2}} \right){{x}^{2}}+m+1.$ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số lập thành tam giác có diện tích lớn nhất.

Câu 12 [27537] - [Loga.vn]

Tất cả các giá trị của $m$ để phương trình $mx-\sqrt{x-3}=m+1$ có hai nghiệm thực phân biệt.

Câu 13 [30611] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=\frac{mx+3}{x+2}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Câu 14 [732] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, C'D'. Xác định góc giữa hai đường thẳng MN và AP.

Câu 15 [64126] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm lad $f'\left( x \right).$ Đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ được cho như hình bên. Biết rằng $f\left( 0 \right)+f\left( 3 \right)=f\left( 2 \right)+f\left( 5 \right).$ Gía trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của $f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ 0;5 \right]$ lần lượt là

Câu 16 [65295] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=m{{x}^{4}}+\left( {{m}^{2}}-9 \right){{x}^{3}}+10\]. Tìm m để hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 17 [26250] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2m.$ Xác định tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị và các điểm cực trị này lập thành một tam giác có diện tích bằng 32.

Câu 18 [13479] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x\left( {{x}^{2}}-3 \right)$ có đồ thị $\left( C \right)$. Có bao nhiêu điểm M thuộc đồ thị $\left( C \right)$ thỏa mãn tiếp tuyến tại M của $\left( C \right)$cắt $\left( C \right)$và trục hoành lần lượt tại hai điểm phân biệt A (khác M) và B sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB?

Câu 19 [23827] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+3}{x+1}\left( C \right)$. Đường thẳng $d:y=2x+m$ cắt (C) tại 2 điểm phân biệt M, N và MN nhỏ nhất khi

Câu 20 [656] - [Loga.vn]

Tìm giá trị của tham số m để hàm số $y=\frac{\left( m+3 \right)x+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng  

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook