Chi tiết đề thi

Kiểm tra chương 1

sutu4897
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35556] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sin x\] đồng biến trên mỗi khoảng:

Câu 2 [48289] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $y={f}'\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số ${f}'\left( x \right)$ trên đoạn \[\left[ -2;6 \right]\] như hình vẽ bên.

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Câu 3 [59240] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\left( a\ne 0 \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu 4 [118] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\] xác định, liên tục trên \[\mathbb{R}\backslash \text{ }\!\!\{\!\!\text{ 1 }\!\!\}\!\!\text{ }\] và có bảng biến thiên như dưới đây:

 Tìm điều kiện của m để phương trình \[f(x)=m\] có ba nghiệm phân biệt.


Câu 5 [5054] - [Loga.vn]

Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số \[y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+m{{x}^{2}}+\left( 2m+3 \right)x+1\] đồng biến trên R.

  

Câu 6 [5468] - [Loga.vn]

Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right)=x+\frac{1}{x}$ trên đoạn $\left[ 1;4 \right]$ là


Câu 7 [16622] - [Loga.vn]

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại este?

Câu 8 [29339] - [Loga.vn]

Các khoảng đồng biến của hàm số \[y={{x}^{4}}-8{{x}^{2}}-4\] là: 

Câu 9 [22931] - [Loga.vn]

Các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số \[y=\frac{2x+1}{x-1}\] là:

Câu 10 [33889] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}+4{{x}^{2}}+3.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 11 [20228] - [Loga.vn]

Để điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng

Câu 12 [41066] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 13 [29814] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=\left( {{x}^{2}}-\sqrt{2} \right){{x}^{2}}{{\left( x+2 \right)}^{3}},\forall x\in \mathbb{R}.$ Số điểm cực tri của hàm số là: 

Câu 14 [31351] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y=\left| f\left( x \right) \right|$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 15 [14615] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?

Câu 16 [27909] - [Loga.vn]

Chọn câu khẳng định đúng trong các câu sau:

Câu 17 [16523] - [Loga.vn]

Một vòng dây kín có tiết diện S = 100 cm2 và điện trở R = 0,314Ω được đặt trong một từ trường đều cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1 T. Cho vòng dây quay đều với vận tốc góc ω = 100 rad/s quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là

Câu 18 [34133] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=-{{x}^{4}}-{{x}^{2}}+6$ , biết tiếp tuyến có hệ số góc \[k=6.\]

Câu 19 [5635] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên \[\mathbb{R}\] ? 

Câu 20 [27963] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào ?

Câu 21 [16631] - [Loga.vn]

Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no, đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. Giá trị của m là

Câu 22 [16527] - [Loga.vn]

Cho hai điểm sáng 1 và 2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox. Tại thời điểm ban đầu t = 0 hai điểm sáng cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với cùng độ lớn vận tốc, đến khi vận tốc của điểm sáng 1bằng không thì vận tốc của điểm sáng 2 mới giảm đi căn 2 lần. Vào thời điểm mà hai điểm sáng có cùng độ lớn vận tốc lần tiếp theo sau thời điểm ban đầu thì tỉ số độ lớn li độ của chúng khi đó là

Câu 23 [46710] - [Loga.vn]

Tìm hệ góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số \[y=\frac{x}{x+1}\] tại điểm \[M\left( -2;2 \right)\].

Câu 24 [48304] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-m}{x+2}$ thỏa mãn $\underset{\left[ 0;1 \right]}{\mathop{\min }}\,y+\underset{\left[ 0;1 \right]}{\mathop{\max }}\,y=\frac{7}{6}$. Hỏi giá trị $m$ thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây ?

Câu 25 [40724] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất \[M\] của hàm số \[y=-{{x}^{3}}+\text{ }3{{x}^{2}}-2\] trên đoạn \[\left[ 1;3 \right].\]

Câu 26 [28187] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên::

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 27 [33980] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\cos 2x+m\left| \sin x \right|-m=0$ có nghiệm ?

Câu 28 [16741] - [Loga.vn]

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là:

Câu 29 [16064] - [Loga.vn]

Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm 1 tetrapeptit A và 1 pentapeptit B (A và B đều hở chứa đồng thời Glyxin và Alanin trong phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng 1 lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Y đi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc, dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của B trong hỗn hợp X là:

Câu 30 [20214] - [Loga.vn]

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở có tác dụng với Na) và 41,2 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 20,16 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook