Chi tiết đề thi

kiểm tra học kì 1

lequanghao
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55881] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa thì gia tốc luôn

Câu 2 [56029] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa (1) và (2) có cùng tần số và ngược pha nhau, có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{A}_{2}}\] với\[{{A}_{l}}=\text{ }2{{A}_{2}}\] . Khi dao động (1) có động hăng bằng 0,48J thì dao động (2) có thế năng bằng 0,04J. Khi dao động (1) có động năng bằng 0,04 thì dao động (2) có thế năng bằng?

Câu 3 [38032] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 100 g dao động trên mặt phẳng ngang có ma sát. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,02. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Quãng đường mà vật đi được đến khi dừng hẳn có giá trị gần đúng bằng

Câu 4 [42435] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, li độ và gia tốc biến thiên

Câu 5 [38186] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của li độ theo thời gian của một dao động điều hòa. Vận tốc của dao động tại thời điểm t=0 là

 

Câu 6 [47880] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ không dẫn điện có độ cứng k = 40 N/m, qủa cầu nhỏ có khối lượng m =160 g. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 » \[{{\pi }{}}\] m/$s^2$. Quả cầu tích điện q = 8.1$0^{-5}$C . Hệ đang đứng yên thì người ta thiết lập một điện trường đều theo hướng dọc theo trục lò xo theo chiều giãn của lò xo, véctơ cường độ điện trường với độ lớn E, có đặc điểm là cứ sau 1 s nó lại tăng đột ngột lên thành 2E, 3E, 4E… với E = 2.1$0^4$ V/m. Sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật đi được quãng đường S gần nhất với giá trị nào sau đây?  

Câu 7 [37730] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo M và N giống hệt nhau, đầu trên của hai lò xo được cố định ở cùng một giá đỡ nằm ngang. Vật nặng của mỗi con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ của con lắc M là A, của con lắc N là A√3. Trong quá trình dao động chênh lệch độ cao lớn nhất của hai vật là A. Khi động năng của con lắc M cực đại và bằng 0,12 J thì động năng của con lắc N là

Câu 8 [46335] - [Loga.vn]

Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O. Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường pa-ra-bôn như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau? 

Câu 9 [35773] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m., đầu trên của lò xo cố định, đầu dưới gắn với vật nhỏ có khối lượng 400g. Kích thích để con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, chọn gốc thế năng trùng với vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t (s) con lắc có thế năng 256mJ, tại thời điểm t + 0,05 (s) con lắc có động năng 288mJ, cơ năng của con lắc không lớn hơn 1J. Lấy π2 = 10. Trong một chu kì dao động, thời gian mà lò xo giãn là

Câu 10 [55105] - [Loga.vn]

Cho hai con lắc lò xo nằm ngang \[\left( {{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} \right)\] và \[\left( {{k}_{2}},\text{ }{{m}_{2}} \right)\] như hình vẽ, trong đó có \[{{k}_{1}}\text{, }{{k}_{2}}\] là độ cứng của hai lò xo thoả mãn\[{{k}_{2}}=\text{ }9{{k}_{1}}\] , \[{{m}_{1}}\] và \[{{m}_{2}}\] là khối lượng của hai vật nhỏ thoả mãn\[{{m}_{2}}=\text{ }4{{m}_{1}}\] . Vị trí cân bằng \[{{O}_{1}},\text{ }{{O}_{2}}\] của hai vật cùng nằm trên đường thẳng đứng đi qua O. Thời điểm ban đầu (t = 0), giữ lò xo \[{{k}_{1}}\] dãn một đoạn A, lò xo \[{{k}_{2}}\] nén một đoạn A rồi thả nhẹ để hai vật dao động điều hoà. Biết chu kì dao động của con lắc lò xo \[\left( {{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} \right)\] là 0,25s. Bỏ qua mọi ma sát. Kể từ lúc t = 0, thời điểm hai vật có cùng li độ lần thứ 2018 là

Câu 11 [35200] - [Loga.vn]

Sóng cơ truyền từ môi trường có mật độ vật chất lớn qua môi trường có mật độ vật chất bé (như từ nước ra không khí) thì

Câu 12 [57847] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u = 6cos(4πt – 0,02πx); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

Câu 13 [38986] - [Loga.vn]

Đơn vị thông dụng của mức cường độ âm là gì?

Câu 14 [38754] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai:

Câu 15 [47466] - [Loga.vn]

Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn \[{{S}_{1}}{{S}_{2}}~\] = 10λ (λ là bước sóng) phát ra dao động cùng pha với nhau. Trên đoạn \[{{S}_{1}}{{S}_{2}},\] số điểm có biên độ cực đại ngược pha với nguồn là

Câu 16 [30528] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u=200\sqrt{6}\cos \left( \omega t \right)V\]  (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở \[100\sqrt{3}\] Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt cực đại ${{I}_{\max }}$ . Giá trị của ${{I}_{\max }}$ bằng

Câu 17 [38441] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền trên mặt nước với tần số f = 10 Hz. Tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có hình dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm đang đi lên qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng và vận tốc truyền sóng là.

Câu 18 [36340] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp A và B trên mặt nước dao động cùng tần số f = 20 Hz và cùng pha. Biết AB = 8 cm và vận tốc truyền sóng là v = 30 cm/s. Gọi C, D là hai điểm trên mặt nước mà theo thứ tự ABCD là hình vuông. Không kể A và B, xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn AB và CD?

Câu 19 [30154] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa của sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp tại A và B dao động cùng pha với tần số \[f=15\]Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt là ${{d}_{1}}$ = 23 cm và ${{d}_{2}}$ = 26,2 cm sóng có biên độ dao động cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn có một đường không dao động. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

Câu 20 [42263] - [Loga.vn]

Một nguồn âm điểm đẳng hướng đặt tại O, sóng âm truyền trên hướng Ox qua hai điểm M và N cách nhau 90 m. Mức cường độ âm ở các điểm M và N là 40 dB và 20 dB. Khoảng cách từ O đến nơi gần O nhất có mức cường độ âm bằng 0 là

Câu 21 [32412] - [Loga.vn]

Điện năng tiêu thụ được đo bằng

Câu 22 [45282] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 23 [56708] - [Loga.vn]

Dòng điện một chiều có cường độ 2 A đi qua điện trở thuần R = \[20\Omega \] thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong 1 phút là

Câu 24 [57764] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp có điện trở \[R=50\] Ω, ống dây thuần cảm có độ tự cảm \[L=\frac{1}{2\pi }\]H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp \[u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t\] V. Biểu thức cường độ điện tức thời chạy trong mạch là

Câu 25 [44176] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở thuần R = 10 Ω thì công suất tức thời trong \[i=I\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)\] có biểu thức \[p=40+40\cos \left( 200\pi t \right)\,W\]. Giá trị của I là

Câu 26 [38904] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi thì các điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện lần lượt là $U_R$ = 40 V, $U_L$ = 50 V, $U_C$ = 120 V. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R' = 2,5R thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3,4A. Dung kháng của tụ điện là

Câu 27 [38004] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = $U_0$cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Câu 28 [36091] - [Loga.vn]

Đối với một dao động riêng điều hòa, đại lượng nào sau đây hoàn toàn không phụ thuộc vào cách kích thích dao động?

Câu 29 [45712] - [Loga.vn]

Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

Câu 30 [56843] - [Loga.vn]

Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, trong đó độ tự cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là\[{{U}_{R}}=40\text{ }V,\text{ }{{U}_{C}}=\text{ }60\text{ }V,\text{ }{{U}_{L}}=\text{ }90\text{ }V\] . Giữ nguyên điện áp, thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 60 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook