Chi tiết đề thi

Kiểm tra môn hoá

Buithiphuong12072001
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11648] - [Loga.vn]

 nào sau đây là axit béo :

Câu 2 [7380] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Câu 3 [36132] - [Loga.vn]

Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:
 

Câu 4 [4838] - [Loga.vn]

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

Câu 5 [3050] - [Loga.vn]

Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là

Câu 6 [20047] - [Loga.vn]

Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được

Câu 7 [20651] - [Loga.vn]

Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

Câu 8 [35151] - [Loga.vn]

Khi thủy phân anlyl metacrylat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được sản phẩm là: 

Câu 9 [12240] - [Loga.vn]

Công thức của este no đơn chức mạch hở là

Câu 10 [19930] - [Loga.vn]

Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nỗi lên là do

Câu 11 [19982] - [Loga.vn]

Cho C2H4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp gồm CH3COOH và HCOOH trong môi trường axit (H2SO4), thu được tối đa số đieste là:

Câu 12 [37682] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải của triolein?
 

Câu 13 [24235] - [Loga.vn]

Chất không phải axit béo là

Câu 14 [33344] - [Loga.vn]

test 1

Câu 15 [20057] - [Loga.vn]

Để phân biệt propen, propin, propan. Người ta dùng các thuốc thử nào dưới đây?

Câu 16 [14943] - [Loga.vn]

Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?

Câu 17 [7357] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng là:

Câu 18 [21643] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức là

Câu 19 [7383] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 20 [32305] - [Loga.vn]

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 21 [5153] - [Loga.vn]

Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Câu 22 [23989] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất là

Câu 23 [5350] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo

Câu 24 [6949] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 25 [7431] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo là

Câu 26 [5059] - [Loga.vn]

Metyl axetat là tên gọi của chất có công thức cấu tạo là

Câu 27 [12040] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây đúng?

     

Câu 28 [36151] - [Loga.vn]

Cho 0,15 mol CH3COOC2H5 vào dung dịch chứa 0,2 mol KOH sau khi các phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn chứa m gam muối khan. Giá trị của m là:
 

Câu 29 [23442] - [Loga.vn]

Este vinyl axetat có công thức là:

Câu 30 [11984] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 31 [8512] - [Loga.vn]

Este nào thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng bạc?

Câu 32 [26144] - [Loga.vn]

Khi thủy phân este vinyl axetat bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được:

Câu 33 [4843] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 34 [4912] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phernl axetat, metyl axetat, etyl format. tripanmitin, vinyl axetat sổ chất trong dãy khi thủy phàn trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là?

 

Câu 35 [11094] - [Loga.vn]

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (xúc tác H2SO4, t0), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Tên gọi chất X là

Câu 36 [29655] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 37 [12012] - [Loga.vn]

Chất X có công thức: CH3COOC2H5. Tên gọi của X là

Câu 38 [35202] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?
 

Câu 39 [11307] - [Loga.vn]

Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

Câu 40 [9580] - [Loga.vn]

Este X có công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5-: phenyl). Tên gọi của X là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook