Chi tiết đề thi

Kiểm tra Vật Lí 11

doquangduy363
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48153] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai tụ điện có điện dung $C_1$ = 2μF ;$C_2$ = 3 μF được mắc nối tiếp. Tính điện dung của bộ tụ điện

Câu 2 [48236] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mắc lần lượt từng điện trở $R_1$ = 4\[\Omega \], $R_2$ = 9\[\Omega \] vào 2 cực của 1 nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r không đổi thì thấy nhiệt lượng tỏa ra ở từng điện trở trong thời gian t = 5 phút đều bằng Q = 192 J. Tính E và r.

Câu 3 [48157] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Bốn nguồn điện giống nhau ban đầu được ghép nối tiếp và điện trở mạch ngòai là R, sau đó chúng được ghép song song và điện trở mạch ngòai vẫn là R. Hỏi số chỉ vôn kế thay đổi thế nào, nếu vôn kế mắc vào 2 cực của bộ nguồn trong cà 2 trường hợp. Cho biết R = 10\[\Omega \], điện trở vôn kế rất lớn so với R và r.

Câu 4 [48100] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG . Một nguồn điện suất điện động E = 8V, có điện trở trong r = 1\[\Omega \] được mắc nối tiếp với mạch ngòai gồm điện trở R = 14\[\Omega \]tạo thành mạch kín. Công suất của mạch ngòai là :

Câu 5 [48139] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Tính hiệu suất của 1 bếp điện nếu sau t = 20 phút nó đun sôi được 2 l nước ban đầu ở 20. Biết rằng cường độ dòng điện chạy qua bếp là I = 3A, hiệu điện thế của bếp là U = 220V.

Câu 6 [48095] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Bộ nguồn điện gồm 3 dãy mắc song song, mỗi dãy có 10 nguồn mắc nối tiếp. Mỗi nguồn có E = 1,1V, r = 0,1\[\Omega \]. Mạch ngòai là 1 sợi dây niken chiều dài l = 50m, tiết diện S = 0,5m$m^2$ , điện trở suất\[\rho \]= 0,42.1$0^{-6}$\[\Omega \].m. Tình cường độ dòng điện chạy qua mỗi nguồn và hiệu điện thế trên điện trở trong của nó.

Câu 7 [48513] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có điện trở trong 1Ω được mắc với điện trở 4 Ω tạo thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 10V. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là:

Câu 8 [38519] - [Loga.vn]

Tổng hợp các đơn vị đo lường nào sau đây không tương đương với đơn vị công suất trong hệ SI.

Câu 9 [48331] - [Loga.vn]

Trong các công thức về cường độ dòng điện không đổi I, công suất tiêu thụ P, nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn tỏa nhiệt Q, định luật ôm trên R. Công thức nào đã viết sai?

Câu 10 [48217] - [Loga.vn]

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một tivi thường dùng có cường độ 60μA. Số êlectrôn tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là

Câu 11 [47720] - [Loga.vn]

Mắc một điện trở R = 2Ω vào bộ nguồn gồm hai nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E điện trở trong r. Nếu hai nguồn mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch là $I_ 1$ = 0,75A, nếu hai nguồn mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là $I_2$ = 0,6A. Suất điện động của mỗi nguồn là

Câu 12 [47574] - [Loga.vn]

Mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động E =12V, điện trở trong r = 1\[\Omega \] , mạch ngoài có điện trở R = 5\[\Omega \]. Cường độ dòng điện trong mạch là :

Câu 13 [48195] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện dùng điện 220V có 2 dây xoắn giống nhau R. Khi chỉ dùng 1 trong 2 dây thì công suất tỏa nhiệt là P = 800W. Xác định công suất tỏa nhiệt của bếp khi sử dụng hai dây : mắc nối tiếp, mắc song song vào nguồn điện

Câu 14 [41706] - [Loga.vn]

Một mạch điện kín gồm biến trở R và nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở trong r = 5 Ω. Thay đổi giá trị của biến trở thì công suất tiêu thụ cực đại trên biến trở bằng

Câu 15 [47322] - [Loga.vn]

Biểu thức của cường độ dòng điện là i = 4cos(100πt - π/4 ) A. Tại thời điểm t = 20,18 s, cường độ dòng điện có giá trị là

Câu 16 [48200] - [Loga.vn]

Một bóng đèn Đ:220V - 100W khi sáng bình thường nhiệt độ dây tóc là 200$0^0$C ,điện trở của đèn khi thắp sáng

Câu 17 [41322] - [Loga.vn]

Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi giá trị từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

Câu 18 [47337] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động ξ = 10 V và điện trở trong 1 Ω mắc với mạch ngoài là một điện trở R = 4 Ω. Công suất của nguồn điện bằng

Câu 19 [48253] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG . Khi sử dụng Ampe kế và Vôn kế ta phải :

Câu 20 [48412] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động \[\xi \]=3V, điện trở trong r =1 \[\Omega \] được nối với một điện trở R =1\[\Omega \] thành một mạch kín . Công suất của nguồn điện là

Câu 21 [48221] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai bóng đèn có ghi ĐA ( 110V - 60W ) và ĐB ( 110V - 100W ). Muốn dùng nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V để thắp sáng bình thường đồng thời 2 đèn trên thì phải mắc thêm 1 điện trở R bao nhiêu, theo cách nào kể sau? Khi mắc nối tiếp hai đèn với nguồn U

Câu 22 [38500] - [Loga.vn]

Hai bóng đèn có công suất định mức lần lượt là 25 W và 100 W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110 V. So sánh cường độ dòng điện định mức của hai bóng

Câu 23 [48274] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện có cường độ 4A Dùng bếp nàythì đun sôi được 2l nước từ nhiệt độ ban đầu 2$5^o$C trong thời gian 10 phút. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/ kg.$K^{-1}$. Hiệu suất của bếp là

Câu 24 [48421] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1µC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là

Câu 25 [52376] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có điện trở 0.1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là:

Câu 26 [48409] - [Loga.vn]

Một ắcquy có suất điện động x=2 V. Khi mắc ắcquy này với một vật dẫn để tạo thành mạch điện kín thì nó thực hiện một công bằng 3,15.1$0^3$J để đưa điện tích qua nguồn trong 15 phút. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 27 [48465] - [Loga.vn]

Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

Câu 28 [48168] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Đặt vào hai đầu một điện trở R = 20\[\Omega \] một hiệu điện thế U = 2V trong khỏang thời gian t = 20s. Lượng điện tích di chuyển qua điện trở khi đó kà :

Câu 29 [15137] - [Loga.vn]

Một máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 vòng và thứ cấp là 1000 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là

Câu 30 [48214] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một đinamô cung cấp điện cho 100 bóng đèn mắc song song dưới hiệu điện thế $U_0$ = 200V. Điện trở mồi bóng đèn R = 1200\[\Omega \], điện trở của dây nối $R_1$ = 4\[\Omega \], điện trở trong của đinamô r = 0,8\[\Omega \]. Tính suất điện động và hiệu điện thế 2 cực của đinamô.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook