Chi tiết đề thi

KIM LOẠI KIỀM -KIỀM THỔ-NHÔM 03

ctvloga435
15 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(1)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70793] - [Loga.vn]

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam Kali tác dụng với 108,2 gam H2O là

Câu 2 [70791] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần 100ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị m đã dùng là

Câu 3 [70789] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32)

Câu 4 [70788] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là (Cho C = 12, O = 16, Na = 23)

Câu 5 [70783] - [Loga.vn]

Cho 100 gam CaCO3 tác dụng với axit HCl dư. Khí thoát ra hấp thụ bằng 200 gam dung dịch NaOH 30%. Lượng muối Natri trong dung dịch thu được là

Câu 6 [70781] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba dung dịch A là

Câu 7 [70779] - [Loga.vn]

Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không thay đổi còn lại 69 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

Câu 8 [70776] - [Loga.vn]

Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,30 gam hỗn hợp muối clorua. Số gam mỗi hidroxit trong hỗn hợp lần lượt là:

Câu 9 [70498] - [Loga.vn]

Để tác dụng hết với dung dịch chứa 0,01 mol KCl và 0,02 mol NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là

Câu 10 [70497] - [Loga.vn]

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85)

Câu 11 [70495] - [Loga.vn]

Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí (đktc) ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối đem điện phân là

 

Câu 12 [70494] - [Loga.vn]

Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

Câu 13 [70492] - [Loga.vn]

Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là A.

Câu 14 [70491] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X Na2CO3 + H2O. X là hợp chất

Câu 15 [70490] - [Loga.vn]

Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi :

 

Câu 16 [70488] - [Loga.vn]

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được

 

Câu 17 [70486] - [Loga.vn]

Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm?

Câu 18 [70484] - [Loga.vn]

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?

 

Câu 19 [70482] - [Loga.vn]

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:

 

Câu 20 [70481] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na?

Câu 21 [70480] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử thành Na?

Câu 22 [70479] - [Loga.vn]

Phản ứng nhiệt phân không đúng là

Câu 23 [70478] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu 24 [70477] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

Câu 25 [70475] - [Loga.vn]

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

Câu 26 [70473] - [Loga.vn]

Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

Câu 27 [70472] - [Loga.vn]

Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

Câu 28 [70470] - [Loga.vn]

Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là

Câu 29 [70469] - [Loga.vn]

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

Câu 30 [70467] - [Loga.vn]

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Câu 31 [70466] - [Loga.vn]

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

Câu 32 [70465] - [Loga.vn]

Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

Câu 33 [70463] - [Loga.vn]

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

Câu 34 [70461] - [Loga.vn]

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

Câu 35 [70453] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim loại M (hóa trị II) trong dd H2SO4 loãng (dư) thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

Câu 36 [70451] - [Loga.vn]

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 37 [70450] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được m gam CaO. Giá trị của m là

Câu 38 [70449] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 39 [70448] - [Loga.vn]

Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

Câu 40 [70447] - [Loga.vn]

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là

Câu 41 [70446] - [Loga.vn]

Cho 1,37 gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là

Câu 42 [70445] - [Loga.vn]

Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là

Câu 43 [70444] - [Loga.vn]

Cho m gam kim loại Al tác dụng với dd NaOH dư, thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

Câu 44 [70443] - [Loga.vn]

Cho bột nhôm tác dụng với dd NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là (Cho Al = 27)

Câu 45 [70442] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dd chứa 16 gam NaOH thu được dd X. Khối lượng muối tan thu được trong dd X là

Câu 46 [70441] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dd chứa 8 gam NaOH, thu được dd X. Khối lượng muối tan có trong dd X là

Câu 47 [70440] - [Loga.vn]

Để tác dụng hết với dd chứa 0,01 mol KCl và 0,02 mol NaCl thì thể tích dd AgNO3 1M cần dùng là

Câu 48 [70439] - [Loga.vn]

Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dd HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là

Câu 49 [70438] - [Loga.vn]

Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd AlCl3 thấy xuất hiện

Câu 50 [70437] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook