Chi tiết đề thi

lí khảo sát

vuvannhat123
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [24709] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm L một điện áp  V thì dòng điện chạy qua cuộn dây $i=\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)$ A. Giá trị của ${{Z}_{L}}$:

Câu 2 [32557] - [Loga.vn]

Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u = \[30\sqrt{2}\]cos(100πt – π/6) V. Điều chỉnh C để \[{{U}_{C}}=\text{ }{{U}_{Cmax}}=\text{ }50\text{ }V\]. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây khi đó là:

Câu 3 [34256] - [Loga.vn]

Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định, được xác định theo công thức

Câu 4 [46160] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường, ba suất điện động xuất hiện trong ba cuộn dây của máy có cùng tần số, cùng biên độ và từng đôi một lệch pha nhau một góc

Câu 5 [39966] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện \[i=4\cos 100\pi t\] có giá trị hiệu dụng bằng:

Câu 6 [39341] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 200 V. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 4 A. Điện trở R của đoạn mạch là:

Câu 7 [39359] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{1}{\pi }H\] tụ điện có điện dung \[C=\frac{1}{5\pi }mF\]. Hệ số công suất của đoạn mạch này là

Câu 8 [34493] - [Loga.vn]

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây có cảm kháng \[{{Z}_{L}}\] và tụ điện có dung kháng \[{{Z}_{C}}\] mắc nối tiếp là

Câu 9 [41869] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?

Câu 10 [32254] - [Loga.vn]

Một máy biến áp hạ áp có số vòng dây mỗi cuộn dây là 500 vòng và 100 vòng. Bỏ qua mọi hao phí. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100cos100πt V thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp bằng

Câu 11 [32821] - [Loga.vn]

Ta cần truyền một công suất điện 1 MW dưới một điện áp hiệu dụng 10 kW đi xa bằng đường dây một pha. Mạch điện có hệ số công suất là 0,8. Muốn cho tỉ lệ công suất hao phí trên đường dây không quá \[5%\]  công suất truyền đi thì điện trở R của đường dây phải có giá trị

Câu 12 [41733] - [Loga.vn]

Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng \[{{U}_{1}},\] khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là \[{{U}_{2}}.\] Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bây giờ là \[{{U}_{3}}.\] Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng

Câu 13 [44855] - [Loga.vn]

Khi đặt điện áp không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $\frac{1}{4\pi }$ (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u=150\sqrt{2}\cos 120\pi t$ (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

Câu 14 [47606] - [Loga.vn]

Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà máy điện là 6KV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là

Câu 15 [36070] - [Loga.vn]

Đặt điện áp $u=120\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)$ V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L = $\frac{8}{7\pi }$ H và tụ C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu cuộn cảm lúc này là ${{u}_{L}}=175\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{12} \right)$ V. Giá trị của điện trở R là:

Câu 16 [36110] - [Loga.vn]

Hãy sắp xếp giá trị dung kháng của tụ điện theo thứ tự tăng dần, khi tần số của dòng điện qua tụ có giá trị lần lượt là \[{{f}_{1}}=10Hz;{{f}_{2}}=8Hz;{{f}_{3}}=12Hz;{{f}_{4}}=20Hz\]

Câu 17 [39973] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{0,6}{\pi }H\] tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }F\] và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là:

Câu 18 [46959] - [Loga.vn]

Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên. L là một ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, không có lõi, được đặt trong không khí; điện trở R; nguồn điện có E = 12 V và r = 1$\Omega$. Biết đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây. Bỏ qua điện trở của ống dây và dây nối. Khi dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn là 2,51.10‒2 T. Giá trị của R là 

Câu 19 [47151] - [Loga.vn]

Đặt điện áp $u={{U}_{0}}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R, giữa hai đầu cuộn cảm thuần L và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là

Câu 20 [40432] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch điện gồm \[{{R}_{1}}~=\text{ }40\Omega \] mắc nối tiếp với tụ điện và cuộn dây thuần cảm. Biết \[{{Z}_{L}}~\ne \text{ }{{Z}_{C}}.\] Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200 V. Mắc thêm vào đoạn mạch trên một điện trở \[{{R}_{2}}\] thì công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại bằng 200 W. Cho biết giá trị \[{{R}_{2}}\] và cách mắc?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook