Chi tiết đề thi

luyen tap 1

kanguki
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27317] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \[y=\frac{\sqrt{1-2x}}{{{x}^{2}}-1}\] là

Câu 2 [34118] - [Loga.vn]

Tìm giá trị thực của tham số \[m\] để hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+({{m}^{2}}-4)x+3\] đạt cực đại tại \[x=3\].

Câu 3 [3603] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-{{x}^{2}}+x+1\]có mấy điểm cực trị?

Câu 4 [26884] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên khoảng có bảng biến thiên như hình sau: 

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

 

Câu 5 [13397] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y=f\left( x \right)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


Câu 6 [31422] - [Loga.vn]

Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{3}}-4x+3}{{{x}^{2}}-9}\] là:

Câu 7 [26209] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ 0;4 \right]$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Câu 8 [5645] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng  ?

Câu 9 [5668] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ ?


Câu 10 [23906] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=m\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ đạt cực đại tại điểm $x=\frac{\pi }{3}$. 

Câu 11 [16746] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 12 [509] - [Loga.vn]

Tứ diện đều ABCD cạnh a, M là trung điểm của CD. Côsin góc giữa AM và BD là:

Câu 13 [28988] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây luôn có điểm cực trị:

Câu 14 [26106] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số dưới đây có tiệm cận đứng ?

Câu 15 [16693] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X là este tạo bởi axit glutamic (axit α-amino glutaric) và một ancol bậc I. Để phản ứng hết với 37,8 gam X cần 400 mL dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 16 [35787] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn đáp án A, B, C và D dưới đây, có đúng một cực trị ?

Câu 17 [35331] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang ?

Câu 18 [20204] - [Loga.vn]

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 8,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X:

Câu 19 [36221] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2-x}{x+3}$ là:

Câu 20 [30133] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\operatorname{s}\text{inx}+cos2x$ trên

là:

Câu 21 [34492] - [Loga.vn]

Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+4{{m}^{3}}$ có hai điểm cực trị và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4, với O là gốc tọa độ.

Câu 22 [14600] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên:

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm

Câu 23 [5636] - [Loga.vn]

Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số \[y=\frac{2}{3}{{x}^{3}}-\frac{5}{2}{{x}^{2}}+2x+1\].

Câu 24 [27273] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-1}{m{{x}^{2}}-2x+3}.$ Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Câu 25 [429] - [Loga.vn]

Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số đã cho sau đây. Hỏi đó là hàm số nào ?


Câu 26 [20388] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên khoảng $\left( a;b \right)$ và ${{x}_{0}}\in \left( a;b \right)$. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

1)        Hàm số đạt cực trị tại điểm ${{x}_{0}}$ khi và chỉ khi $f'\left( {{x}_{0}} \right)=0$.

     2)  Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm và có đạo hàm cấp hai tại điểm ${{x}_{0}}$ thoả mãn điều kiện $f'\left( {{x}_{0}} \right)=f''\left( {{x}_{0}} \right)=0$ thì điểm ${{x}_{0}}$ không phải là điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$.

3)    Nếu $f'\left( x \right)$ đổi dấu khi x qua điểm ${{x}_{0}}$ thì điểm ${{x}_{0}}$ là điểm cực tiểu của hàm số $y=f\left( x \right)$.

4)   Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm và có đạo hàm cấp hai tại điểm ${{x}_{0}}$ thoả mãn  điều kiện $f'\left( {{x}_{0}} \right)=0,f''\left( {{x}_{0}} \right)>0$ thì điểm ${{x}_{0}}$ là điểm cực đại của hàm số $y=f\left( x \right)$.

Câu 27 [16633] - [Loga.vn]

Cho 23 gam C2H5OH tác dụng với 24 gam CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

Câu 28 [30250] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $y=m{{x}^{3}}-\left( {{m}^{2}}+1 \right){{x}^{2}}+2x-3$ đạt cực tiểu tại $x=1$

Câu 29 [16053] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:             

(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

(c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(d) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

Số thí nghiệm cuối cùng còn lại dung dịch chứa 1 muối tan là:

Câu 30 [16043] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào

    

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

3

0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)

đề lẫn nhiều câu hóa

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook