Chi tiết đề thi

luyện thi thpt 22222

nguyendo20042001
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16733] - [Loga.vn]

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch A12(SO4)3, sau khi kết thúc phản ứng thu được sản phẩm có

Câu 2 [15893] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng

Câu 3 [5468] - [Loga.vn]

Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right)=x+\frac{1}{x}$ trên đoạn $\left[ 1;4 \right]$ là


Câu 4 [15871] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit đơn chức, no, mạch hở A cần 17,92 lít O2 (đktc). Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử của A là

Câu 5 [28021] - [Loga.vn]

Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?


Câu 6 [16617] - [Loga.vn]

Một este X có công thức phân tử C4H8O2. Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được axit propionic. Công thức cấu tạo của X là

Câu 7 [16024] - [Loga.vn]

Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này, thu được bao nhiêu tripeptit mà trong thành phần có phenyl alanin (Phe)?

Câu 8 [302] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của \[m\] thuộc đoạn \[\left[ -14;15 \right]\] sao cho đường thẳng \[y=mx+3\] cắt đồ thị của hàm số \[y=\frac{2x+1}{x-1}\] tại hai điểm phân biệt?

Câu 9 [4276] - [Loga.vn]

Gọi ${{m}_{0}}$ là giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}+2m{{x}^{2}}+4$ có 3 điểm cực trị nằm trên các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 10 [16513] - [Loga.vn]

Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không có đặc điểm nào sau đây?

Câu 11 [5583] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. 

Hàm số đó là hàm số nào ? 

Câu 12 [40525] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{2}{2+{{x}^{2}}}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 13 [16663] - [Loga.vn]

Trong thực tế người ta thực hiện phản ứng tráng gương đối với chất nào sau đây để tráng ruột bình thủy tinh?

Câu 14 [16299] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ hoàn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như nào?

Câu 15 [33567] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ là:

Câu 16 [31509] - [Loga.vn]

Số giao điểm của hai đồ thị \[y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}+2\] và \[y={{x}^{2}}-2\] là

Câu 17 [18797] - [Loga.vn]

Peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH có tên gọi là

Câu 18 [31272] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2$ trên đoạn $\left[ 1;2 \right]$.

Câu 19 [24586] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định, liên tục trên \[\mathbb{R}\] và có bảng biến thiên như sau:

Câu 20 [15881] - [Loga.vn]

Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook